ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Vatan Partisi’ne üye olmanın biçimini, üyelikle ilgili işlemleri, üyelerin hak ve ödevleri ile Parti organlarının üyelere karşı görev ve sorumluluklarını düzenlemektir.

 

Üyelik

Madde 2- Parti’nin Tüzük ve Programını benimseyen, temel örgütlerden birinde görev almayı ve Parti ödentisini düzenli ödemeyi kabul eden herkes Parti’ye üye olabilir.

 

Üyeliğe giriş

Madde 3- Üyelik için Parti’nin bütün örgütlerine başvurulabilir. Üyelik başvuru formunu doldurup Parti örgütlerinden birine veren kişiye aday üye denir.

Bu başvuruyu alan örgüt, onu aday üyenin oturduğu yerin bağlı olduğu ilçe örgütüne gönderir.

Başvuru üzerine yapılacak işlem:

Madde 4- Üyelik başvurusunu alan ilçe örgütü, başvuruda bulunan kişiyi, aday üye olarak kaydeder.

Aday üyeler, seçme ve seçilme hakkı dışında asıl üyelerin bütün hak ve yükümlülüklerini taşırlar.

İlçe Yönetim Kurullarının aday üyelerle ilgili görevleri

Madde 5- Parti örgütlerinin aday üyelere karşı görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Aday üyelerin listesini yapmak.

b) Her aday üyeye, görev ve sorumluluğunu anlatmak.

c)  Tüzük ve programı vererek bilgi edinmesini sağlamak.

d)     Aday üyeyi yaşadığı ya da çalıştığı yerde ziyaret ederek hangi koşullarda bulunduğunu görmek, tanımak ve onunla dostluk ilişkileri kurmak.

En geç 15 gün içinde hangi temel örgütte çalışacağına karar vermek ve onu bu temel örgütte görevlendirmek.

e) Parti’nin yayınlarını sürekli okumasını ve yaymasını sağlamak.

 f) Aday üyeyi eğitmek ve gelişmesini saptamak.

 

Aday üyelikten üyeliğe geçiş

Madde 6- İlçe yönetim kurulları, aday üyelerin asıl üyeliğe kabul konusunu ayda bir görüşür. En geç altı ay içinde üyeliğin kabulü ya da reddi konusunda karar verir.  Bu yetki altı ay dolmadan kullanılabilir.

Altı ay içinde karar verilmezse asıl üyelik kendiliğinden kabul edilmiş sayılır.

 

Üyeliğe kabul ölçütü

Madde 7- Aday üyelik Parti Tüzüğünün ve Programının kavranmasında ve siyasal çalışmaya aktif olarak girilmesinde bir hazırlık ve eğitim dönemidir.  Ölçü, örgütlenme ve değişme isteğidir.

 

Üyeliğin reddi

Madde 8- Aday üyenin üyelik başvurusu reddedilirse bu karar kendisine en geç on beş gün içinde yazılı olarak bildirilir.  Gerekçe bildirmek zorunluluğu yoktur. Aday üye bu karara karşı, bildirimin ulaşma tarihinden başlayarak üç ay içinde bir üst organa itiraz edebilir. Üst organ on beş gün içinde bu konuda karar verir. Bu karar kesindir.

 

Üyeliğe kabul üzerine yapılacak işlemler

Madde 9- Aday üyenin asıl üyeliğe kabulünden sonra yapılacak işlemler şunlardır:

a)    Karar, üyeye en geç onbeş gün içinde yazılı olarak bildirilir ve üyelik kutlanır.

b)   Üyeliğe kabul konusundaki Yönetim Kurulu kararının tarih ve sayısı başvuru formunun ilgili yerine yazılır.

c)    Üyenin adı üye kayıt defterine yazılır.

d)   Üyelik formunun bir örneği yedi gün içinde İl Başkanlığı’na gönderilir.

e) Üyeden iki adet fotoğraf istenir ve fotoğraflı Parti üye kimlik kartı verilir.

f)  Üye bir temel örgütte görevlendirilir.   

g) Üye eğitilir, denetlenir, kendisine yol gösterilir, çalışmalarıyla ilgili rapor istenir.

 

Üyenin görevleri

            Madde 10- Üyenin görevleri;

a)    Parti’ye yeni üye kazanmak,

b)   Parti programını, siyasetlerin ve yayınlarını yaymak,

c)    Kitlelerden öğrenmek ve kitlelere önderlik etmek,

d)   Parti ödentisini düzenli ödemek,

e)    Tek başına kaldığı zaman bile bir organ gibi Parti’nin amacı için çalışmak,

f)     Parti yönetimine ve kararlarına katılmak,

g)   Halkla aynı kaderi paylaşmak,

h)   Dürüst ve sade yaşamayı bir hayat felsefesi olarak kabul etmektir.

 

Üyelerin hakları

       Madde 11- Üyeler;

a)      Seçme, seçilme,

b)     Parti program ve politikalarıyla ilgili eleştiri ve önerilerde bulunma,

c)      Genel toplantı ve etkinliklere katılma,

d)     Önemli kararlarla ilgili toplantı isteme,

e)      En üst organlara kadar şikâyette bulunma

haklarına sahiptir.

Üyelerin durumu üzerine rapor ve denetim

Madde 12- Parti örgütleri üst organa verdikleri raporun bir maddesini üyelerin durumuna ayırır.  Bu bölümünde, aday üye, asıl üye, ilişki kurulamayan üye, toplam üye sayıları, ödenti alınıp alınamaması, yaş ve cinsiyete göre dağılımları, son dönemde yeni yapılan, ayrılan, nakil gelen, nakil giden üye ve aday üyeler, üye ve aday üyelerin sınıf bileşimleri, özellikleri ve mücadele istekleri ayrı ayrı belirtilir.

 

Üyelikle ilgili kayıtlar

            Madde 13- Üyelikle ilgili şu kayıtlar tutulur:

1. İlçe örgütünde;

                a) Üye defteri,

         b) Üyelik fişi dosyası,

      2. İl örgütünde;

                a) İlçe örgütlerinden gönderilen üye kayıt fişlerinin dosyası,

         b) İlçe örgütü bulunmayan yerlere ait üye fişlerinin dosyası,

         c) Üyelerin durumları konusunda ilçe örgütlerinin gönderdiği raporlar,

            3. Genel Merkez’de;

                a) Üye kayıt çizelgeleri,

               b) Üyelerin durumları konusunda il örgütlerinin gönderdikleri raporlar.

 

Üyelerle ilişkiler

Madde 14- İlçe örgütleri, üyeleriyle ilişkilerini canlı tutar. Onların adres ve telefon numaralarındaki değişiklikleri izleyip kaydeder. İlişkisi kopan üyeleri adreslerinden ve çevrelerinden araştırır.

 

Üye ödentisi

Madde 15- Aylık üyelik ödentisi en az 2, en çok 2 000 liradır. Ödenti yükümlülüğünü altı ay yerine getirmeyen üyeler yazılı olarak uyarılır. Buna rağmen ödemede bulunmayanlar, ödentilerini ödeyinceye kadar seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar, yönetici organlarda görev alamazlar. İkinci yazılı uyarıya rağmen ödentilerini ödememekte üç ay ısrar edenlerin üyeliği bağlı bulundukları ilçe yönetim kurulunun kararı ve il yönetim kurulunun onayıyla düşürülür.

İlişki kurulamayan üyeler adreslerinden ve çevrelerinden araştırılır. Bulunamayan üyelerin üyelikleri üç yıl korunur. Üç yılda bağ kurulamayan ve örgütünü aramayan üyelerin kaydı İlçe Yönetim Kurulu kararıyla silinir. Kaydı silinen üyelerin fişleri ayrı bir dosyada korunur. Kaydı silinen üyeye Parti’den atılmış üye hükümleri uygulanmaz.

Üyenin nakli

Madde 16- Kayıtlı olduğu ilçe ya da il sınırları dışına taşınan üyelerin kayıtları, daha önce kayıtlı olduğu ilçe örgütü tarafından, il örgütü aracılığıyla, yeni adreslerinin bağlı olduğu yerdeki ilçe örgütüne onbeş gün içinde gönderilir. Nakil yazısında, üye hakkında özet bilgi, ödenti tutarı, ödenti borcu olup olmadığı, varsa disiplin cezaları hakkında bilgi yazılır. Üyelik formu bu yazıya eklenir.

Bu nakil, üye kayıt defterinde “nakil gitti” kaydıyla ve gittiği yer belirtilerek yazılır ve üyenin adı listelerden çıkarılır.

Partinin başka bir örgütünden geldiğini bildirerek ilişki kurmak isteyen kişiler hakkında geldiği örgütten gerekli bilgiler alınarak işlem yapılır.

 

Üyelikten çekilme

Madde 17- Üye, dilediğinde üyelikten çekilebilir. Üyelikten çekilme isteği, bağlı bulunulan ilçe başkanlığına yazılı olarak bildirilir. İlçe örgütü, üyenin çekildiğini İl Başkanlığına, İl Başkanlığı da Genel Sekreterliğe 15 gün içinde bildirir.

İlçe Yönetim Kurulu çekilme nedeniyle üyeliğin düşmesini karar altına alır.

 

Üyeliğin sona ermesi

            Madde 18- Vatan Partisi üyeliği şu durumlarda sona erer:

a)    Üyenin ölümü,

b)   Üyenin çekilmesi,

c)    Üyenin üyelik ödentisini ödememekte ısrar etmesi nedeniyle Tüzüğün 13.

     maddesi gereğince üyelikten çıkarılması,

d) Üyenin disiplin soruşturması ile üyelikten kesin olarak çıkarılması,

     e) Üyenin üç yıl süre ile aranıp da kendisiyle bağ kurulamaması nedeniyle

     üyeliğin silinmesi.

           Üyeliği sona eren kişilerin üyelik fişleri ayrı bir dosyada korunur.

 

Yürürlük

            Madde 19- Bu Yönetmelik, Merkez Karar Kurulu’nun 17.10.2009 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.