TEMEL ÖRGÜT YÖNETMELİĞİ

Temel Örgüt

1- Temel Örgüt parti örgütlenmesinin temelidir.

Parti’nin halk kitlelerine önderlik etmek için fabrikalarda, işyerlerinde, köylerde, mahallelerde, meslek v e kitle örgütlerinde, halkın olduğu her yerde en az üç kişiden oluşan temel örgütler kurar.

Parti, halk kitleleri içindeki derinlemesine inşasını temel örgütler kanalıyla gerçekleştirir. Temel örgüt bu görevini yeni kitle çalışması alanları açarak ve buralarda yeni örgütler kurarak yerine getirir.

Parti, mücadeleyi örgütlemek için önce kendisini örgütler. Temel örgütlerini oluşturur. Kadrolarını ve üyelerini belli bir alanda, belli bir görev için, belli bir mücadele için, mevzilendirir, çalışma düzenine sokar ve hedefini belirler. Amaç, mücadelenin ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Parti, yayın faaliyeti ya da mücadelenin ihtiyaç ve hedeflerine uygun uzmanlık bilgisi ve yeteneği gerektiren görevler için de temel örgütler oluşturur.

 

Temel Örgüt ve Parti Üyeliği

2-Yönetici organlarda görev yapan üyeler dâhil, bütün üyeler bir temel örgüt içinde çalışır.

Temel Örgütün Kuruluşu

3- Örgütlenmemiş çalışma alanlarında temel örgüt kurma görevi üst örgütündür. Temel örgütün bulunduğu çalışma alanlarında ise, yeni temel örgütler kurma görevini temel örgütler yürütür.

Temel örgüt en az üç üyeden oluşur. Temel örgüt üye sayısını çoğaltarak, ihtiyaca göre bir yönetici komite ve alt birimler oluşturur.

Bu alt birimler çalışma alanındaki çeşitli kesimleri temel alacağı gibi, parti faaliyetinde işbölümü amacıyla da kurulur. Çalışma alanlarında sayıları üçten az olan Parti üyeleri, çevre ve iş yakınlıklarına göre, geçici temel örgütlerde birleştirilirler. Geçici temel örgüt, bulunduğu alanda temel örgüt kurma görevini üstlenir.

Aday üyeler de, temel örgütler içinde yer alırlar.


Temel Örgüt Kurultayı

4-Temel örgüt kurultayları, kurultaylar sürecinde, temel örgüt yönetim kurulunun kararı ve üst örgüt yönetim kurulunun bilgisi dâhilinde toplanır.

Kurultaya temel örgüte kayıtlı bütün üyeler katılır, Tüzüğün ve Kurultaylar Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

Temel Örgüt Kurultayı, Temel Örgütün başkanını ve yönetim kurulu üyelerini seçer. Yönetim Kurulu üye sayısı başkanla birlikte en az 3 kişi olmalıdır.

Temel Örgüt Kurultayı, Merkez Karar Kurulu’nun Genel Kurultaya sunacağı rapor taslağını, kendi siyasi raporunu, örgütsel raporunu tartışır, başkan ve yönetim kurulunu seçer. Kurultaya delege seçilmesi gerekiyorsa, İl Yönetim Kurulunun belirlediği oranda delege seçer.

 

Temel Örgütün Önderlik Anlayışı

5-Kitle çalışması: Temel örgüt bir kitle çalışması organıdır. Çalışma yaptığı alanın gerçeğini araştırır, kitlelerin taleplerini saptar, bu zeminde mücadeleye seferber eder.

Halk hareketine önderlik: Temel örgüt halk hareketinin mücadele ve önderlik karargâhıdır. Kitlelerin acil taleplerinin gerçekleşmesi için yerel planda mücadeleye önderlik eder. Sebatkâr ve uzun soluklu bir önderlik çizgisiyle halkın güvenini kazanır. 

İnisiyatif: Temel örgüt, Parti çizgisi doğrultusunda bağımsız çözümler üretir ve uygular. Her temel örgüt bir partidir. Temel örgüt, inisiyatifini güçlendirmek için üyelerinin ideolojik düzeyini yükseltir. Parti yayınlarının okunmasını sağlar ve eğitimi sürekli hale getirir.                                              

İdeolojik önderlik: Temel örgüt başta politik, ekonomik ve kültürel alanlarda olmak üzere hayatın her alanında gericiliğin ve kapitalizmin ideolojik hegemonyasına karşı mücadele eder.

Temel Örgütün Görevleri

6- Üye kazanmak: Parti temel örgütler aracılığıyla üye kazanır ve büyür. Kitle çalışmasının somut hedefi halk hareketinin önderlerini üye yapmak ve parti’nin öncü niteliğini güçlendirmektir.

Üye kabul etmek: Üyelerin Partiye kabul edilme işi temel örgütün önerisi ve aday üye hakkındaki raporu ile ilçe yönetim kurulu tarafından yapılır. Aday üyeleri eğitmek ve örgütlemek temel örgütün görevidir.

Parti politikalarını kitleler içinde uygulamak: Parti’nin politikaları temel örgütler aracılığıyla kitlelere ulaşır. Temel örgütler Parti politikalarını kitlelerin somut sorunlarıyla birleştirerek, yaratıcı bir şekilde uygularlar. Kitleleri parti siyasetinin aktif bir gücü haline getirmeye çalışırlar. Parti politikaları temel örgütün kitle pratiği içinde sınanır, düzeltilir ve derinleştirilir.

Kitle örgütlerinde çalışmak: Halk kitleleri, kendi somut talepler etrafında örgütlenerek mücadeleye seferber edilirler. Temel örgüt, sendikalara, meslek odalarına ve diğer kitle örgütlerine önderlikle görevlidir. Her Parti üyesi kendi alanındaki kitle örgütüne üye olur. Temel örgüt,  çalışma alanında bulunan kitle örgütlerinde aktif bir çalışma yürütür, kitle örgütünün olmadığı alanlarda ise kitle örgütü kurmayı hedefler.

Eğitim yapmak: Her temel örgüt bir eğitim grubudur. Sürekli ve düzenli olarak eğitim yapar, üyelerin bilinç düzeylerini yükseltir. Parti üyesi olmayan öncülere de eğitici çalışmalarla önderlik eder.

 Parti yayınlarını incelemek ve satmak: Üyelerin Parti politikalarını kavramalarında ve yaygınlaştırmalarında parti yayınları esas araçtır. Parti yayınları temel örgüt tarafından dikkatle incelenir ve tartışılır. Eleştiriler ve öneriler yayın organına ulaştırılır. Temel örgüt, parti yayın organlarını daha çok ve düzenli olarak satmak için kitleler içinde bir yayın dağıtım ağı oluşturur. Temel örgüt, parti yayınlarıyla kitleler arasında ilişki kurar, kitlelerin eleştirilerini, sorularını ve önerilerini yayın organına ulaştırır.

Ödenti ve bağış toplamak: Parti’nin mali kaynağı üyeler ve halktır. Temel örgüt, parti üyelerinden topladığı ödenti ve bağışlar ile halktan aldığı bağışları mali raporla birlikte düzenli olarak üst örgüte gönderir. Ödenti ve bağışlar makbuz karşılığı alınır.

Üst örgüte rapor vermek: Temel örgüt, üst örgüte en geç ayda bir kez düzenli rapor verir. Raporda ihtiyaç duyulan konuların dışında şunlara yer verilir.

A )Halkın durumu ve özel politikalar.

b) Üye artışı, yayın satışı, ödenti, bağış miktarları ve oranları hakkında bilgiler ve tecrübeler.

c) Parti kararlarının uygulanması ve sonuçları. Yeni üye hedefleri.

d) Eleştiriler, öneriler ve özeleştiri.

Temel Örgütün İşbölümü

7- Her temel örgütte başkan ve sayman bulunur. Yayın dağıtım ve eğitim gibi görevler için de sorumlu üyeler belirlenir.

Temel Örgüt Toplantısı ve Gündemi

8- Temel örgüt en geç ayda bir kez toplanır. Her temel örgüt toplantısının gündeminde, geçmiş faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak, yeni görev ve politikaları belirlemek dışında şunlar yer alır:

a) Parti genelgelerinin okunup tartışılması.

b) Ödenti, bağış toplama, üye kazanma ve yayın satışı ile ilgili çalışmaların denetlenmesi ve politikaların oluşturulması.

c) Eleştiri ve özeleştiri.

Yürürlük

10- Temel Örgütlerin işleyişine ilişkin bu Yönetmelik, Vatan Partisi tüzüğünün 31’inci maddesi gereğince,  Merkez Karar Kurulu’nun 8 Eylül 2012 tarih ve 08/11 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. 

Vatan Parti Merkez Karar Kurulu’nun 09.12. 2001 tarihli toplantısında kabul edilen Köy Temsilciliği ve Mahalle Temsilciliği Yönetmelikleri ile kurulan temsilcilikler de Temel Örgüt kapsamındadır.