GENEL SEKRETERLİK YÖNETMELİĞİ (2013)

 

 

GENEL SEKRETERLİK YÖNETMELİĞİ (2013)

VATAN PARTİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Vatan Partisi Genel Sekreterliğinin oluşumunu, görev ve yetkilerini düzenlemektir. 

 

Oluşum

Madde 2- Vatan Partisi Genel Sekreteri, Merkez Karar Kurulu’nca kendi üyeleri arasından salt çoğunluğu ile seçilir. Gerektiğinde, aynı kurul tarafından, aynı yöntemle görevden alınır. 

 

Genel Sekreter’in görev ve yetkileri

Madde 3- Vatan Partisi Genel Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Genel Başkan’ın yurt dışı ve yurt içi gezilerinde, hastalık ve benzeri nedenlerle Genel Merkezde bulunmadığı hallerde, Daimi Komite’nin belirlediği zaman aralıklarında, Genel Başkanı temsil etmek ve yetkilerini kullanmak;

b) Merkez Karar Kurulu’nun, Merkez Yürütme Kurulu’nun ve Daimi Komite’nin toplantılarının gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak. Bunun için gerekli görevlendirme ve işbölümünü yönetmek.

c) Merkez Yürütme Kurulu’nun ve Daimi Komite’nin işleyişine önderlik etmek, eş güdümü sağlamak; 

d) Merkez Bürolara önderlik etmek, bu büroların çalışmalarını denetlemek, bürolar arasında eşgüdümü sağlamak; 

e) Merkez Karar Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Daimi Komite ve Merkez Denetleme Kurulu kararlarını uygulamak ve denetlemek, bunun için genelgeler çıkarmak;

f) Merkez Büroların hazırlayacakları iç yönergeleri onaylamak, yürürlüğe koymak; 

g) Parti adına yazışmaları yürütmek;

h) Genel Sekreterlik Bürosunu oluşturmak, yardımcılarını belirlemek ve Merkez Yürütme Kurulu’nun onayına sunmak;

i) Yardımcıları arasında işbölümü yapmak, 

j) Merkez Karar Kurulu’na rapor vermek ve üyelerini bilgilendirmek,

k) Yasaların, Parti Tüzüğünün, yönetmeliklerin ve Merkez Karar Kurulu’nun, Merkez Yürütme Kurulu’nun, Daimi Komite’nin verdiği diğer görevleri yapmak. 

 

Yürürlük

Madde 4- Bu yönetmelik, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu’nun kabulü ile 29 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme

Madde 5- Bu Yönetmeliği Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu yürütür