ÖNCÜ GENÇLİK TÜZÜĞÜ

 

Ad ve Merkez

1.                  Vatan Partisi Tüzüğü’nün 30. maddesi gereğince parti gençlik kollarının adı ÖNCÜ GENÇLİK’tir.  Merkezi Ankara’dadır.

 

Amaç

2.                  Öncü Gençlik’in amacı, Vatan Partisi’nin Program ve politikaları temelinde gençliğin öncü kesimini örgütlemek ve gençlik hareketine önderlik etmektir.

 

Üyelik

3.                  Vatan Partisi’nin Üniversite öğrencisi ya da üniversiteye hazırlanmakta olan tüm üyeleri Öncü Gençlik’in üyesidir.

 

Örgüt

4.                  Öncü Gençlik bütün il, ilçe, belde, mahalle ve köylerde örgütlenebilir. Öncü Gençlik örgütü, merkez organları, il, ilçe, belde, mahalle ve köy örgütleri ile okul temel örgütlerinden oluşur.

 

A.    Merkez organları:

a.       Genel Kongre

b.      Genel Başkan

c.       Genel Yönetim Kurulu

d.      Merkez Yürütme Kurulu

 

B.     İl, İlçe, Belde ve Temel Örgütleri:

a.       İl, ilçe ve belde kongreleri

b.      İl ve ilçe başkanları ile yönetim kurulları

c.       Belde örgütleri

d.      Gençlik Temel Örgütleri

 

Kongreler

5.                  Öncü Gençlik Kongreleri, Vatan Partisi Tüzüğündeki,  Genel Kongre ile il, ilçe ve belde Kongrelerine ilişkin hükümlere ve Vatan Partisi Kongreler Yönetmeliğine göre toplanır. Öncü Gençlik Genel Kongresi’ne katılacak delegelerin üyelere oranını her kongre öncesinde Öncü Gençlik Merkez Yönetim Kurulu belirler.

 

Öncü Gençlik Genel Başkanı

Öncü Gençlik Genel Başkanı, Genel Yönetim Kurulu tarafından kendi içinden seçilir.

 

Genel Yönetim Kuruluna ve Merkez Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

 

Genel Yönetim Kurulu

6.                  Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu, Öncü Gençlik Genel Kongresi tarafından seçilen yirmibir asıl ve dört yedek üyeden oluşur.

 

İki kongre arasındaki en yetkili organdır.

 

 

            Merkez Yürütme Kurulu

7.                  Öncü Gençlik Merkez Yürütme Kurulu, Öncü Gençlik Genel Başkanı ile Merkez Yönetim Kurulunun kendi içinden seçeceği bir Öcü Gençlik Genel Sekreteri, bir Öncü Gençlik Genel Başkan Yardımcısı ve dört Merkez Yürütme Kurulu üyesi olmak üzere,  toplam yedi kişiden oluşur.

 

Öncü Gençlik Genel Kongresi ve Genel Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygular.

                                                                                                                                             İl Yönetim Kurulu

8.                  Öncü Gençlik İl Yönetim Kurulu,  Öncü gençlik İl Kongresince oyçokluğuyla seçilen Öncü Gençlik İl Başkanı ile birlikte beş asıl üç yedek üyeden oluşur. Vatan Partisi Öncü Gençlik Yönetim Kurulu kararıyla büyükşehir belediyesi bulunan illerde bu sayı artırılabilir.

 

İlçe Yönetim Kurulu

9.                  Öncü Gençlik İlçe Yönetim Kurulu,  Öncü Gençlik İlçe Kongresince oy çokluğuyla seçilen ilçe başkanı ile birlikte üç asıl, iki yedek üyeden oluşur.  Nüfusları ellibini aşan ilçelerde Öncü Gençlik İl Yönetim kurulunun kararıyla bu sayı artırılabilir.

 

Belde Yönetim Kurulu

10.              Öncü gençlik Belde Yönetim Kurulu, belde örgütüne kayıtlı öncü gençlik üyeleri içinden seçilen üç kişiden oluşur. Öncü Gençlik belde başkanını yönetim kurulu kendi içinden seçer.

 

Okul Temel Örgütleri

11.              Okul Temel Örgütleri, okulda bulunan parti üyelerinden oluşur; kendi içinden bakanını seçer ve işbölümü yapar.

 

Gelir ve Giderler

12.              Öncü Gençlik’in gelir ve giderleri bağlı bulundukları parti örgütünün maliyesi içinde işlem görür.

 

Parti Örgütleri ile Öncü Gençlik Örgütlerinin İlişkisi:

13.              Öncü Gençlik faaliyet alanında inisiyatifle çalışır.

 

Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu, Vatan Partisi Merkez Komitesine, il, ilçe, belde örgütleri ise bulundukları parti kademelerine bağlıdır. 

 

Yürürlük

14.              Vatan Partisi’nin gençlik  kolu olan ÖNCÜ GENÇLİK’in  örgütlenme ve işleyişine ilişkin  bu tüzük, Vatan Partisi Tüzüğünün 35. maddesi gereğince  Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu’nun .......... tarih ve .......... sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.