MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

1. Bölüm : Amaç, Konu Ve Yasal Dayanaklar
AMAÇ
Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Vatan Partisi Genel Merkezi ile il ve ilçe yönetim kurullarının, muhasebe ve diğer mali işlemlerini düzenlemektir.
KONU
Madde 2: Partinin hesap sistemi, işleyişi, gelir ve gider tanımları ile bunların yasal dayanakları, tutulacak muhasebe defterleri, belge ve kayıt düzeni, bütçe, kesin hesap ve bilanço işlemleri, yetkili organlar, görev ve sorumluluklar, hesapların denetimi ve diğer mali iş ve işlemler, yönetmeliğin konusudur.

YASAL DAYANAKLAR
Madde 3 : Siyasi Partiler Kanunu, Vatan Partisi Tüzüğü, ile Parti hesaplarının denetimine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve yöntemler, bu yönetmeliğin hukuksal dayanaklarıdır.

TANIMLAR
Madde 4 : Bu yönetmelikte geçen :
a) Parti deyimi, Vatan Partisi,
b) Yönetici organlar ve örgüt kademesi deyimleri, Merkezde; Merkez Karar Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu, il ve ilçe örgütlerinde il ve ilçe yönetim kurulları,
c) Merkez deyimi Vatan Partisi Genel Merkezi, bağlı örgüt kademeleri deyimi il ve ilçe örgütleri,
e) Yasa ve tüzük deyimi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve Vatan Partisi Tüzük ve Programı karşılığında kullanılmıştır.

2.Bölüm : Genel Esaslar
DEFTER TUTMA VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ :
Madde 5
 : Partinin muhasebesi ile diğer mali iş ve işlemler il ve ilçe örgütlerinde yönetim kurulları adına, Genel Merkezde Parti tüzel kişiliği adına, birbirinden bağımsız üç ayrı kademede yürütülür.Partinin, belde örgütü, temsilcilik ve yan kuruluşları ile diğer organlarında defter tutulmaz. Buralara ait gelir, gider işlemleri bağlı oldukları ilçe, il veya Merkez muhasebesi içinde görülür.

DEFTER TUTMA VE KAYIT YÖNTEMİ :
Madde 6 
: Partinin Muhasebesi Genel Merkezde, bilgisayar ortamında, bilanço esasına göre yürütülür . Bu yöntemi uygulayamayan il ve ilçe örgütleri ise, hesap planında gösterilen gelir ve giderlerini, gelir ve gider defterine kayıtla yetinirler. Her iki yönteme göre tutulması zorunlu defterler ile buna ilişkin kayıt usulleri ilgili bölümde gösterilmiştir.

BELGE DÜZENİ
Madde 7 
: Partinin gelir gider ve diğer muhasebe ve mali işlemleri usulüne göre tutulacak belgelere dayanır. Parti muhasebesi için gerekli olup kayıtların kanıt veya dayanakları oluşturulan muhasebe belgeleri ile bunların hangi amaçla kullanılacağı ilgili bölümde gösterilmiştir.Gelir ve giderlerini bu yönetmelikte gösterilen belgelere dayandırmayan örgüt kademeleri ve ilgililer iş ve işlemlerinden ötürü yasaya ve partiye karşı sorumluluk taşır.

HESAP DÖNEMİ VE KAYIT ZAMANI
Madde 8
 : Partinin hesapları yıllık olarak tutulur. Hesap dönemi, ait olduğu yılın 1 Ocak tarihi ile 31 Aralık arasındaki takvim yılıdır. Buna göre parti hesapları dönem sonu itibariyle kapatılır bir sonraki yıl başında yeniden açılır. Ancak, yıl içinde kurulan veya kapatılan il ve ilçe örgüt kademesinin hesabı, kuruluş tarihi ile başlar, kapanış tarihiyle son bulur. Defter şekli veya kayıt yöntemi ne olursa olsun gelir ve tahsilat ile gider ve ödemeler defterlere günlük olarak kaydedilir. Mahsup işlemlerinde bu süre 10 günü aşamaz.

TÜRKÇE KAYIT VE DEĞERLENDİRME
Madde 9
 : Partinin muhasebe kayıtları, standart ve özlü açıklamalarla Güzel Türkçe ile yapılır. Gelirler, giderler, borç ve alacaklar ile nakdi ve maddi varlıklar Türk Lirası üzerinden değerlendirilir. Yabancı para cinsinden yapılan işler, günlük kur üzerinden değerlenerek kayıtlara alınır.

İHTİYAÇ FAZLASI NAKİT
Madde 10 
: Her kademedeki parti örgütünün ihtiyaç fazlası para ve menkul değerleri, Merkezde parti tüzel kişiliği adına, il ve ilçe örgütlerinde yönetim kurulları adına, ulusal bankalarda açılan hesaplarda saklanır.Kasada, günlük olarak tutulacak paranın üst sınırı, ödeme planı doğrultusunda, yönetici organlar tarafından belirlenir.Merkezde birden çok Kasa hesabı açılabilir ve bu amaçla kasa ve banka mutemedi atanabilir.

MAL VE HAKLARIN BİLDİRİMİ
Madde 11
 : İl örgütleri, bağlı ilçe örgütlerini de içerecek şekilde, yıl içinde, bağış ve satın alma yoluyla edindikleri menkul değer, demirbaş, taşıt, taşınmazlar ve hakları, usulüne uygun cetvellere kayıt edip bağlı oldukları bir üst örgüte, kesin hesap cetvellerine ekli olarak bildirmekle yükümlüdür. Genel Merkez ise Merkez ve bağlı örgütlere ait mal bu cetvelleri, kesin hesapla birlikte Anayasa mahkemesine iletir.Yıl içinde taşınmaz edinilmemiş ise bu yönde, Merkez ve bağlı örgütler itibariyle düzenlenmiş cetveller boş verilmek suretiyle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına verilir.

3. Bölüm : Partinin Hesap Sistemi
HESAP PLANI :
Madde 12
 : Parti muhasebesinde, bilgisayar programlarıyla verilen, ticari nitelikteki tek düzen hesap planı kullanılmaz. Bunun yerine, parti hukuku gözetilerek, parti amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanan ve yönetmelik ekinde gösterilen bilanço ve gelir gider hesaplarını içeren standart parti hesap sistemi kullanılır.Parti hesaplarının kodu, adı, sırası ve işlevsel tanımları, yasal zorunluluk karşısında ancak Merkez Karar Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Parti hukukuna aykırı, parti yöneticilerine mali ve hukuki sorumluluklar yükleyecek nitelemelerle hesap tanımlanması yapılamaz.Buna göre, parti muhasebesinde kullanılacak yıllık gelir gider ile bilanço hesapların listesi ekte olup aşağıda açıklanmıştır.

NAKDİ DEĞERLER NESABI
Madde 13 
: Para ve para gibi işlem gören değerli kağıtların giriş ve çıkışlarının izlendiği hesaplardır. Aşağıdaki gibi bölümlenmiştir.
100 KASA : Merkezde Kasa ve banka mutemedinin, il ve ilçe örgütlerinde ise saymanların sorumluluğunda olup Kasaya giren ve çıkan paraları gösterir. Bu hesabın borç kalanı mevcut para miktarını gösterir.Kasaya giren ve çıkan yabancı paralar günlük döviz kuruna çevrilip Türk Parası üzerinden kayıt edilir.
102. BANKALAR : İlçe ve İl yönetim kurlarıyla, Genel Merkezde Parti tüzel kişiliği adına açılmış mevduat hesabıdır. İhtiyaç fazlası paranın korunması, havale yoluyla gelen gelir ve tahsilat ile havale yoluyla yapılan gider ve ödemeler amacıyla kullanılır.
108. POSTA ÇEKİ : Partinin yurt çapındaki örgütleri ile isteklilere gönderilen yayın ve propaganda malı ve malzemesi bedelinin, satılıp havale yoluyla gelir edilmesi amacıyla Parti Merkezince açılan hesaptır. Banka hesabı gibi çalıştırılır.
118.MENKUL DEĞERLER : Partinin Kasa ve banka hesaplarında saklanan devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senetleri gibi menkul değerlerin varlığını veya giriş çıkış hareketlerini gösteren hesaplardır.
119. DİĞER NAKDİ DEĞER HESABI
Bağış olarak alınan banka çekleri ile pullar, kuponlar vb. değerli kağıtların hareketlerini izlemek için çalıştırılan hesaplardır.

ALACAKLAR HESABI :
Madde 14
 : Verilen Avanslar, depozito ve teminatlar, peşin giderler ve diğer parti alacaklarının izlendiği hesaplar bu grup içinde olup aşağıdaki gibi bölümlenmişlerdir :
120. YOL AVANSLARI : Parti ilgili örgüt kademesindeki seçilmiş veya atanmış personeline, yönetim, denetim, örgütlenme, temsil, seçim,toplantı vb. parti amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda, yaptıkları yurtiçi ve yurtdışı gezileri öncesinde, avans makbuzuna dayalı olarak verilen paradır. Hangi parti yetkilisine, ne amaçla ne kadar avans ödendiği ne kadarın mahsup edildiği açılacak alt hesaplardan izlenir.
126. VERİLEN DEPOZİTO,TEMİNATLAR : Tarifeye veya sözleşmeye bağlı olarak, parti amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda satın alınan ve alınacak olan mal ve hizmet için kiralayanlara, üstlenici kişilere ve kuruluşlara, belediye, elektrik idaresi, sular idaresi, doğal gaz vb. kamu idarelerine güvence olarak verilen paralardır. Kimlere veya hangi kuruluşlara, ne kadar depozito veya teminat verildiği, ne kadarının iade edildiği açılacak alt hesaplarda izlenir.
128. TAKİPTEKİ ALACAKLAR : Tahsili şüpheli veya anlaşmazlık konusu olan, parti vekil avukatlarına veya yargıya intikal eden alacakların izlenmesi amacıyla açılır. Tahsil edilinceye kadar parti alacağı, bu hesaba ve ilgili kişi ve kuruluş adına borç, alacağın konusuna göre nakdi değerler, mal veya haklar hesaplarına alacak kaydedilir.
129. DİĞER PARTİ ALACAKLARI : Yukarıda tanımlanan alacak hesapları dışında olup ihtiyaca göre açılıp çalıştırılacaktır.
195. İŞ AVANSLARI : Parti amaç ve ihtiyaçları için satın alınacak, mal veya hizmet ile yapılacak bir iş veya ödenecek bir parti borcu veya gideri için parti yöneticisi personeline, vekil avukatlara, avans makbuzu karşılığında verilen paradır. Hangi parti yöneticine kadar avans verildiği, bundan ne kadarının gider ve iade amacıyla mahsup edildiği açılacak alt hesaplardan izlenir.
196. PERSONEL AVANSLARI : Parti bünyesinde ücret karşılığı çalışan kadroya ay içerisinde ücretinden mahsup edilmek üzere yapılan avans ödemeleri açılacak alt hesaplarda izlenir.

DEMİRBAŞLAR HESABI
Madde 15 
: Parti tüzel kişiliği adına gerek satın alma, gerekse bağış yoluyla edilen ve parti amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan, birim değeri 100.00.- TL üzerindeki dayanıklı mal ve haklar olup aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. Bu grup içinde yer alan varlıkların edinim giderleri ile satış gelirleri, ilgili gelir/gider hesapları içinde, hareketleri tanımlanmış bu hesaplar ile Değer Değişiklikleri hesapları altında izlenir.
252. BİNALAR VE BÜROLAR : Tapu sicilinde parti tüzel kişiliği adına kayıtlı olan ve satın alma yoluyla edinilmiş büro, bina, tesis gibi taşınmaz mal varlığını gösterir.
254. TAŞITLAR : Parti amaç ve ihtiyaçları için satın alma yoluyla edinilen, trafik sicil bürosuna parti tüzel kişiliği adına kayıt edilmiş binek, veya seçim aracıdır.
255 DEMİRBAŞLAR : Partiye ait olup değeri 100,00.- TL ve üzerindeki, mobilya, mefruşat, her türlü elektrikli, elektronik, makine ve aygıtlardır.
260. HAKLAR : Satın alma yoluyla edinilmiş, Parti tüzel kişiliğine ait lisans hakları, kiracılık hakları, telif haklarıdır.
262. DİĞER BAĞLI DEĞERLER : Yukarıda tanımlanan mal ve haklar dışında kalan varlıklar olup ihtiyaç olduğunda çalıştırılacaktır.

BORÇLAR HESABI :
Madde 16 
: Partinin, belgeye bağlı, ödenecek giderleri karşılığında açılan hesaplardır. Bu hesabın alacak kalanları, dönem sonunda pasifte yer alır. Aşağıdaki gibi bölümlenmiştir.
320. SATICILARA BORÇLAR: Parti amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda satın alınıp henüz ödenmemiş olan, belgelere dayalı, kredili mal ve hizmet alışları karşılığı satıcılar adına kaydedilen alacakları gösterir. Mal ve hizmet alımlarından dolayı, kimlere ne kadar para ödeneceği açılacak alt hesaplarda gösterilir.Bu hesabın alacak kalanı, satıcılara ödenecek borçları gösterir.
321. BORÇ SENETLERİ : Partinin sözleşmeye ve senede bağlı mal ve hizmet alışları karşılığında, ödenecek giderlerini gösterir. Mal ve hizmet alımlarından dolayı senetlere karşılık ne zaman kaç lira ödeneceği, açılacak alt hesaplarda gösterilir.Bu hesabın alacak kalıntısı, Partinin senetlere bağlı borçlarını gösterir.
329. HAZİNEYE BORÇLAR : Kesin hesap incelemeleri sonunda, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla saptanan, kabul edilmeyen gelir ve gider nedeniyle Hazine adına alacak kaydedilen Parti borcudur. Bu hesap, sadece parti tüzel kişiliği adına Genel Merkez’ de çalıştırılır.Ödeme emri alındığında tutarı Vergi Hukuk Mahkeme Giderleri ve bu hesabın ilgili yardımcı hesabına borç, bu hesabında alacağına kaydedilir.Bu hesabın alacak kalıntısı, Parti tüzel kişiliğinin Hazine’ye olan borcunu gösterir.
335. PERSONELE BORÇLAR : Seçilmiş veya atanmış parti görevlisine ödenecek ücret, ödenek, yolluk, vergi iadesi gibi ücret sayılan ödemelerin ücret bordrosuna göre tahakkuk eden tutarlarını gösterir. Bu hesabın herhangi bir tarihteki alacak kalanı ödenecek personel borçlarını gösterir
336. DİĞER PARTİ BORÇLARI : Yukarıda açıklanan hesaplar dışında kalan ödenecek giderler karşılığı olup ihtiyaca göre açılır.
360. VERGİ DAİRESİNE BORÇLAR : Kira, ücret, serbest meslek ücreti ve ücret sayılan ödemeler ve hak edişlerden, ilgili vergi kanunları doğrultusunda hesaplanan, muhtasar beyannameye ve vergi tahakkuk fişlerinde gösterilen vergi ve fonlar ile bunlara bağlı olarak salınan idari para cezaları ile gecikme zamlarının hesaplanan tutarlarıdır.Bu hesabın alacak kalanı, Vergi Dairesine olan ödenecek vergi ve fon tahakkuklarını gösterir.
361. SSK İDARESİNE BORÇLAR : İş Kanunu ve SSK Mevzuatına göre ücretli çalıştırılan personelin, yasaya göre hesaplanan prim ve prim karşılıklarıyla buna bağlı olarak ödenecek, idari para cezası, gecikme zamları ile diğer yasal yükümlülük karşılıklarını gösterir.Bu hesabın alacak kalıntısı, ödenecek sosyal güvenlik prim tahakkuklarını gösterir.

VARLIK HESABI
Madde 17 : Yıl sonu itibariyle, dönem gelir ve giderleriyle bilanço kalemlerindeki değer artış ve azalışların aktarıldığı hesaplardır.
590 ÖZ VARLIKLAR : Parti örgütünün, dönem başı ve dönem sonu itibariyle öz varlıklarını gösterir. Aktif değerler ile borçları arasındaki farktır. Dönem Gelir Veya Giderleri ile Değer Değişiklikleri hesabının alacak kalanları bu hesapların borcuna, Öz Varlık hesabının alacağına yazılır.

YANSITMA HESAPLARI
Madde 18 : Hesap dönemi içinde meydana gelen gelir ve giderler ile varlıklara ait değer değişikliklerinin, bilançoya yansıtılması amacıyla açılan geçici hesaplardır.
a) 771 GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI : Partinin, yıl içinde gerçekleşen ve 770 kod ile yer alan giderlerinin, kesin hesabın çıkarılması amacıyla aktarıldığı geçici hesaptır.Dönem sonunda 770 hesabın kalem ve tutarlarıyla bu hesabın alacağına ,632 hesabın borcuna ;daha sonra 770 hesabın kapatılırken alacağına yazılan tutarlar bu hesabın borcuna yazılarak kapatılan geçici hesaptır.
b) 632 GENEL YÖNETİM GİDERİ YANSITMA HESABI: Dönem sonunda bütün 771 hesap dan gelen gider rakamları borcuna yazılır ,daha sonra alacağına yazılarak 690 hesabın borcuna yazılır ve kapatılır. Geçici hesaptır.
c) 690 DÖNEM GELİR GİDER FARK HESABI : Dönem sonunda bütün gelirler, yardımcı hesap kalem ve tutarlarıyla bu hesabın alacağına, bütün giderler, yardımcı hesap ve tutarlarıyla birlikte bu hesabın borcuna yazılarak, gelir ve gider hesapları kapatılır.Aradaki fark 692 hesaba aktarılır. Geçici hesaptır.
d) 692 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI HESABI : Dönem sonunda 690 hesap da oluşan farkın aktarıldığı hesaptır.Kalan fark üzerinden ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kapatılarak 591 hesaba aktarılır. Geçici hesaptır.
e) 591 DÖNEM GELİR GİDER FARKI : Dönem sonunda 692 hesap dan gelen fark bu hesabın alacağına yada borcuna yazılır.
f) 592 YIL İÇİ DEĞER DEĞİŞİKLİKLERİ : Yıl içinde, bilanço kalemleri arasında yer alan, menkul değer, demirbaş, taşıt, taşınmaz ve haklarda, edinim, indirim ve diğer şekilde meydana gelen değer değişikliklerin geçici olarak aktarıldığı hesaptır.
g) 590 ÖZVARLIK HESABI : 591 ve 592 hesaplarda toplanan farklar bu hesaba aktarılır.

GELİR HESAPLARI :
Madde 19 : Hesap dönemi içinde Parti adına edinilen her türlü para ve değerli kağıtların, mal ve hak bağışlarının kaynak ve dayanaklarını gösteren hesaplar olup aşağıda açıklanmıştır.
a ) 600. AİDAT GELİRLERİ : Parti Tüzüğünün 10. maddesi doğrultusunda, Partiye ideolojik ve siyasi olarak bağlı üyeler ile partiye yeni kayıt olan üyeler ile partili milletvekillerinden alınan ödentilerdir. Kimlerden ne zaman, ne kadar ödenti alındığı açılacak alt hesaplardan izlenir.
b) 601.PARA BAĞIŞLARI : Parti üyesi ve TC. uyruğundaki kişi ile sendika, dernek, vakıf, ticaret şirketi gibi tüzel kişilerden, bir takvim yılı içinde, parti örgütü adına, isteğe ve kurumların yönetici organ kararları doğrultusunda tahsil edilen paralardır.Ne zaman, kimden veya hangi kurumdan ne kadar bağış alındığı alt hesaplardan izlenir.
c) 602. ALINAN ÖRGÜT YARDIMLARI : Bir takvim ve hesap dönemi içinde, bütçe veya yönetici organların kararları veya talimatlarına uygun olarak alınan örgüt içi parasal katkıdır.Ne zaman, hangi parti örgütünden, ne kadar yardım alındığı alt hesaplardan izlenir.
d) 603. ETKİNLİK GELİRLERİ : Takvim yılı ve hesap döneminde, Merkez, il ve ilçe örgütlerinde, üye ve taraftarlar arasında dostluk ve dayanışmayı sağlamak ve partiye gelir elde etmek amacıyla düzenlenen, şenlik, şölen, parti çayı kokteyl, gezi, piknik vb. sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan paralardır.
e) 604. SATIŞ GELİRLERİ : Her kademedeki parti örgütünün, bir takvim yılı içinde, parti yayınları, parti bayrağı, parti rozeti, üye kimlik kartları, takvim, parti defteri, parti makbuzları, basılı evrak, propaganda kaseti vb. partiye ait rumuzların satış karşılığında elde ettikleri paralardır.
f) 605. MAL VARLIĞI GETİRİLERİ : Partinin her kademedeki örgütünün, bankalardaki mevduat faizleri, kur farkı gelirleri ile demirbaş, taşıt, taşınmaz ve hakların satılıp paraya çevrilmesiyle elde edinilen paralardır.
g) 606. HAZİNE YARDIMLARI : Siyasi Partiler Kanunu 61/j maddesi gereğince, Hazine Genel Müdürlüğü aracılığıyla, yıllık, genel seçim veya yerel seçim amacıyla Parti tüzel kişiliğine, Devlet adına yapılan nakdi yardımlarıdır. Bu hesap, yardım alma koşulları oluştuğu zaman, sadece Genel Merkezde çalıştırılır.
h) 607. TAZMİNAT GELİRLERİ : Psikolojik savaş, gerçek dışı yayın, iftira , karalama ve diğer yol ve yöntemler kullanılarak, partinin manevi kişiliğine, mal ve haklarına, üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından verilen zararlar karşılığında, yargı kararları doğrultusunda tahsil edilen maddi ve manevi tazminatlar ile bunlara ait gecikme zamlarıdır.
i) 608. MAL BAĞIŞLARI : Bir takvim yılı içinde, bağış yapabilir nitelikteki kişi ve kuruluşlardan edinilen, para bağışları dışındaki tüketim malı, malzeme, demirbaş gibi maddi varlıkların fatura veya rayiç bedeline göre hesaplanan tutarlarıdır.

GİDER HESAPLARI
Madde 20 : Partinin siyasi amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan her türlü mal ve hizmet alımları ile demirbaş veya dayanıklı mal ve hak edinimleri, karşılığında ödenen veya ödenmesi gereken paralar ile yasa veya yargı kararları gereğince parti tüzel kişiliğine salınan ödeme emirlerinin parasal tutarlarıdır. 770 Genel yönetim giderleri hesabı altında hesaplarla Partinin muhasebe işlemlerinde kullanılacak gider hesapları aşağıda gösterilmiştir ve açıklanmıştır.
a) 770 01. YÖNETİM GİDERLERİ : Bir takvim yılı içinde, her kademedeki parti örgütünün, taşınmaz kiraları, kira stopajları, haberleşme, ısınma aydınlanma, temizlik, temsil, tören ağırlama, kargo havale, bakım onarım ve tüketim malzemesi ve kırtasiye vb. genel giderlerdir.
b) 770 02. PERSONEL GİDERLERİ : Parti örgütlerinde, İş kanunu ve SSK mevzuatına göre ücretli olarak çalıştırılan, seçilmiş veya atanmış parti görevlilerinin ücret, ödenek ve yollukları sosyal yardımlar ile tahakkuk eden vergi stopajı, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülük karşılıklarıdır. Bu nitelikte personel çalıştırmayan il ve ilçe örgütleri, bu kalemden gider yapamazlar.
c) 770 03. DİGER PARTİ GİDERLERİ : Ana grup başlıkları altında bulunmayan giderleri kapsar.
d) 770 04. PARTİ ETKİNLİK GİDERLERİ : Bir takvim yılı içinde, her kademedeki parti örgütünün, üye ve taraftarları arasında dostluk ve dayanışmayı geliştirmek ve partiye gelir sağlamak amacıyla düzenledikleri, parti şenliği, parti şöleni, parti çayı, kokteyl, gezi, piknik, organizasyon ücretleri vb. sosyal ve kültürel amaçlı giderler karşılığıdır.
e) 770 05. BASIN,YAYIN,PROP.GİDERLERİ : Her kademedeki parti örgütünün, bir takvim yılı içindeki, parti amaç ve ihtiyaçları doğrultusundaki, basın, yayın, ilan, gazete, dergi, kitap, iletişim kanalları kira, bayrak, rozet, afiş, bildiri, broşür, propaganda filmi, kaset, vb. her türlü propaganda malı, malzemesiyle bu konudaki hizmet bedelleri karşılığıdır.
f) 770 06. GEZİ, SEÇİM, TOPLANTI GİDERLERİ : Partinin her kademesindeki seçilmiş veya atanmış görevlilerine ait yolculuk ve buna bağlı kumanya, konaklama giderleri, seçim aracı, seçim bürosu, seçim konvoyu giderleri, açık oturum, panel, kongre, kurultay ile seçim ve toplantıya bağlı olarak yapılan her türlü giderlerin parasal tutarlarıdır.
g) 770 07. MAL VARLIĞI GİDERLERİ : Her kademedeki parti örgütünün, birim değeri 100.00.-TL üzerindeki mobilya mefruşat, makine cihaz, taşıt, taşınmaz ve hak edinimi karşılığında yapılan giderlerdir. Satın alınan mal ve haklar, türlerine göre demirbaş defterine kayıt edilirken alış tutarları bu hesap kaleminden gider gösterilir.
h) 770 08. VERGİ, HUKUK, MAHKEME GİDERLERİ : Parti örgütüne ait, damga vergileri, işlem vergileri, noter ve yargı harçları, vekalet ücretleri, taşıt ve emlak vergileri, kabul edilmeyen gelir ve gider karşılıkları, idari para cezaları, gecikme zamları, parti tüzel kişiliğine veya il ve ilçe yönetim kurularına salınan tazminatlardır.
I) 770 09. VERİLEN ÖRGÜT YARDIMLARI : Her kademedeki parti örgütü tarafından, bir takvim yılı içinde, bütçe veya karşılıklı olarak alınan organ kararları ile yönetici talimatları doğrultusunda, alt veya üst örgütlere verilen paralardır.
Ne zaman, hangi parti örgütüne, ne kadar yardım yapıldığı, açılan alt hesaplardan izlenir.

4. Bölüm : Gelirlerin Edinimde Usul
ÜYE AİDATLARI VE YAPTIRIMLAR
Madde 21 : Üye ödentileri, Parti tüzüğü doğrultusunda tahsil edilir. Üye giriş aidatını ödemeyenlerin partiye kesin kaydı yapılmaz. Uyarıya rağmen ödenti yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. Üye giriş aidatı ile yıllık üye aidatları, Genel Kurultay tarafından yeniden belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen tutarları bir sonraki takvim yılı içinde yürürlüğe girer.

MİLLETVEKİLİ AİDATLARININ BELİRLENMESİ
Madde 22 : TBMM de grup kurma yeter sayısına ulaşmış partili millet vekillerinden alınacak aidat ile bunlardan ne kadarının Parti Merkezine ödeneceği, Parti Meclis Gurubu tarafından, grup kurma yeter sayısına ulaşmamış milletvekillerinden alınacak aidat ise Merkez Karar Kurulu tarafından belirlenir. Her iki şekilde belirlenen aylık aidatın üst tutarı, hiçbir şekilde milletvekili net aylık ödeneğinin yarısını aşamaz. Milletvekili aidatları Genel Merkeze ödenir. Milletvekillerinden ayrıca yıllık üye aidatı alınamaz. Partinin milletvekili ile yerel seçime katılan adayları ve aday adaylarından hiçbir şekilde ödenti alınamaz; Tüzükte bu yönde değişiklik yapılmadan bu alt hesap açılıp çalıştırılamaz.

BAĞIŞLARIN ÜST TUTARI
Madde 23 : TC. uyruğundaki kişi veya kuruluşlardan alınabilecek bağışların üst tutarı, 2003 yılı hesap döneminde, 11.559.51.- liradır. Bu tutar her yıl, yeniden değerlenme oranında artırılır. Buna göre hesaplanan miktar en geç, ilgili hesap döneminin Ocak ayı içinde Genel Merkezce örgütlere duyurulur. Bağışların üst tutar hesabında ilçe, il ve Genel Merkeze ödenen, yıllık toplam bağışı ile mal bağış tutarları dikkate alınır.

TÜZELKİŞİ BAĞIŞLARINDA USUL
Madde 24 : TC. uyruğunda olup yurt içinde faaliyet gösteren sendika, şirket, dernek vakıf gibi kuruluşlardan, tüzük veya ana sözleşmeleri ile bunların yetkili organ kararları doğrultusunda para ve mal, bağış olarak alınabilir.

BAĞIŞ VE YARDIM YASAĞI
Madde 25 : Siyasi partilerden, kamu idarelerinden, kamu kuruluşu niteliğindeki dernek ve vakıflardan, TC. uyruğunda olmayan kişi ve kuruluşlardan, yabancı devletlerden hiçbir şekilde para ve mal bağışı alınamaz. TC. uyruklu kişiler tarafından kurulup yönetilen ve yabancı ülkelerde faaliyet gösteren örgütler bu yasağın kapsamındadır.

BORÇ ALMA YASAĞI
Madde 26 : Partinin hiçbir örgüt kademesi, üye ve yöneticileri dahil olmak üzere hiçbir kimseden veya kuruluştan borç para ( nakit kredisi) alamaz. Alınan örgüt yardımları sonradan ödenme koşuluna bağlansa dahi borç alma nitelemesiyle kayıtlara yansıtılamaz.

TİCARET YASAĞI
Madde 27 : Parti örgütü; gelir ve kar amacıyla ticaret yapamaz, serbest meslek ve sosyal yardım kapsamındaki faaliyetleri yürütemez, yüklenimlere girişemez, bu amaçla gelir gider yapamaz, komisyon ve reklam alamaz. İş ortaklıkları kuramaz. Parti yöneticilerinin ticari ve mesleki faaliyetleri ile parti maliyesi arasında menfaat birliğine dayalı ilişki kurulamaz.
ÜSTLENİCİ ELİYLE GELİR VE GİDER
Madde 28 : Partinin geniş kapsamlı etkinlikleri ile sürekli yayınların dizgi, baskı, dağıtım işleri ve giderleri, bunlara ait satış hasılatından karşılanmak veya hasılattan belli bir miktar ve oranın Partiye ödenmesi koşullarıyla üstlenicilere verilebilir. Buna ait diğer koşullar, Parti siyasi ve mali yararı gözetilerek, Merkez Yürütme Kurulunca yetkili kılınan yönetici ile işinde uzman, ticari veya mesleki kuruluş arasında yazılı olarak düzenlenir.
HAZİNE YARDIMLARINDA USUL
Madde 29 : Hazine Yardımlarının hangi banka hesabına yatırılacağı Parti Genel Başkan veya Genel Saymanı tarafından Hazine Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Yardım tutarları, alınan banka bildirim fişi üzerinden, Parti Banka hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir ve mutlaka parti gelir makbuzu ile belgelendirilir. Hazine yardımları, elden tahsil edilemez.
TAZMİNAT GELİRLERİNDE USUL
Madde 30 : Davalara mağdur olarak katılan Genel Başkan ile diğer kişi ve kuruluşlara isabet eden tazminatlar parti geliri sayılmaz. Tahsilatı yapan yetkili avukat, parti geliri olarak elde edilen tutarı, Genel Merkeze ait banka hesabına yatırmak ve buna ait banka dekontunu, yargı kararı ile reddiyat makbuzunun onaylı örneklerini en geç 10 gün içinde Genel saymanlığa teslim etmekle yükümlüdür. Tazminat gelirleri, hiçbir şekilde, yöneticilere ait özel banka hesaplarına yatırılamaz.


5. Bölüm : Giderlerin Yapılmasında Usul :
MALİ SORUMLULUK
Madde 31 : Parti adına yapılacak giderler, sözleşmeler ile girişilecek yüklenimler Merkezde parti tüzel kişiliği adına, il ve ilçelerde il ve ilçe yönetim kurulları adına seçilmiş ve atanmış bulunan kişi ve kurullarca yerine getirilir. Ayrıca, Genel Başkan ile Merkez Yürütme Kurulu veya Merkez Karar Kurulu’nun onayı ve talimatları olmaksızın, bağlı örgütlerin sorumluluğundaki gider ve yüklenimlerinden dolayı, parti tüzel kişiliği ile Merkez yöneticileri aleyhinde takipte bulunulamaz ve Genel Merkez kaynaklarından ödeme yapılamaz. Bu durumda sorumluluk, gider ve sözleşmeyi yapan parti örgütüne aittir. İl ve ilçe örgütlerinin muhtasar vergi ve sosyal sigorta primlerine karşı yükümlülük ve sorumlulukları da bu kapsamda değerlendirilir.
GİDERLERİN KAYNAK VE DAYANAKLARI
Madde 32 : Her kademedeki parti giderleri, partinin amaç ve ihtiyaçlarına, bütçeye ve yönetici organ kararlarına, ilgili örgüt adına düzenlenmiş gider ve ödeme belgesine dayanır. Buna göre gider ve ödemelerin kaynağı partinin öz varlığıdır. Partinin, belgeye dayalı borçları, Partiye ait kasa banka veya verilen avanslardan ödenir. Yöneticilere veya başka kişi ve kurumlara ait kasa ve bankadaki hesaplar üzerinden ödeme veya havale yapılamaz.Bu durumda usulüne uygun belge alınamadığından borç ödemesi yapılmamış sayılır.
AVANS İŞLEMLERİ
Madde 32 : İl ve ilçe saymanlarına, kasa ve banka mutemetlerine, aday adaylarına, yönetici olmayan üyelere, atanmamış kişilere avans ödenemez. Avanslar, gider belgelerine dayanılarak giderlere mahsup edilir. Önceki yıldan devreden avanslar kapatılmadıkça yeni avans verilmez.
ÜCRETLER, ÖDENEKLER, YOLLUKLAR
Madde 33 : Partideki görevler ücretsiz emeğe dayanır. Ancak, gelir ve kazancı bulunmayan ve sürekli olarak partide görev yapan, seçilmiş veya atanmış görevlilere, İş Kanunu ve SSK hükümleri doğrultusunda ücret ödenebilir. Kimlere, hangi görevler için, ne kadar ücret ve ödenek verileceği, bütçe olanakları dikkate alınarak, yönetici organ kararları ile belirlenir. Ücretli olsun olmasın, her kademedeki parti yöneticisi ile atanmış görevlilerin, parti amaç ve ihtiyaçları doğrultusundaki belgeye dayalı giderleri, ilgili parti kademesi tarafından karşılanır. Genel Başkan ile Merkez Karar Kurulu üyelerinin, bu amaçla yaptıkları giderler için önceden avans verilmesi koşulu aranmaz. Ancak, buna ait belgelerin, en geç, görevin sona ermesini izleyen 10 gün içinde teslimi gerekir.
BORÇ VERME VE BAĞIŞ YASAĞI
Madde 34 : Partinin hiçbir örgütü, yöneticileri dahil olmak üzere hiç kimseye veya kuruluşa borç para veremez. Ayrıca partinin para ve malları ile hakları kısmen de olsa bağış ve yardım amacıyla kullanılamaz.Yüklenicilere, sözlü veya yazılı mutabakata göre verilen, ödeme belgesine bağlı avanslar bu nitelikte değildir. Parti örgütlerine verilen yardımlar, sonradan ödeme koşuluna bağlanırsa dahi borç verme nitelemesiyle kayıtlara yansıtılamaz.

VERGİLERDEN BAĞIŞIK GELİRLER
Madde 35 : Partinin hesap planında gösterilen ve mal varlığı gelirleri dışında kalan bütün gelirler, her türlü vergi, resim ve harçtan bağışıktır. Bu nedenle, parti tüzel kişiliği adına kurumlar vergisi ve katma değer vergisi veya gelir vergisi yükümlülüğü tesis edilemez. Partinin çıkardığı yayın ve satış bedellerine katma değer vergisi eklenemez. Partinin mal ve hizmet alımlarına uygulanan katma değer vergisi indirim yapılmaksızın, buna ait belgenin toplamı üzerinden gider kaydedilir.

MUHTASAR VERGİ SORUMLULUĞU
Madde 36 : Gelir Vergisi Kanunun hükümlerine göre; ücret, ödenek, yolluk, serbest meslek ücretleri ile gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinden yapılan vergi kesintileri için, ilgili vergi dairesinden muhtasar vergi numarası alınır ve süresi içinde ödenir. Vergi stopajlarından Merkezde Merkez Yürütme Kurulu, il ve ilçe merkezlerinde yönetim kurulları sorumludur. Bağlı örgütlerin muhtasar vergi sorumluluğu ile buna bağlı yükümlülüklerden dolayı Parti tüzel kişiliği ile Genel Merkez yöneticileri aleyhinde işlem yapılamaz.

TAŞINMAZ EDİNİMİNDE USUL
Madde 37 : Partinin taşınmaz edinimi, ihtiyaçları kadar olup bunun üzerinde taşınmaz edinemez. İhtiyaç dışı olduğu anlaşılan taşınmaz varlıklar, Anayasa Mahkemesinin göstereceği süre içinde paraya çevrilip durum yazılı olarak Yargıtay Başsavcılığı ile hesapların denetiminde yetkili olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bildirilir.

GİDER VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ
Madde 38 : Yapılan gider ve harcamaların belgelendirilmesi için gerekli olan belgeleri aşağıda gösterilmiştir.Belgeler Parti Tüzel kişiliği adına düzenlenir. Yolcu biletlerinde Parti tüzel kişiliği ve seyahat edecek görevlinin ismi birlikte yazılır.
a) Satıcılardan alınan mal ve hizmet faturaları, yolculuk biletleri, serbest meslek makbuzları,
b) Kamu idareleri tarafından verilen faturalar, makbuzlar,
c) Avans makbuzları, vergi ve prim tahakkuk fişleri, banka alındıları, ücret bordrosu ile ücret ödeme pusulası,
d) İcra daireleri tarafından verilen reddiyat makbuzları,
e) Borç ödemelerine ilişkin satıcılardan alınan tahsilat makbuzları.
f) Belgelendirilmeyen ve tutarları 20,00 TL’yı aşmayan parti yöneticilerinin gider bildirimleri.

KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Madde 39 : Parti gideri sayılmayan ve mali ve hukuki yaptırımlara konu diğer işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Parti yöneticilerine ait konut, işyeri, taşıt ve telefon giderleri için ödenek ayrılamaz ve bunlara ait giderler parti kaynaklarından karşılanamaz
b) Trafik cezaları, sürücüye verilen cezadır, parti nakitlerinden karşılanamaz.
c) Parti bina ve bürolarında kullanılan su, elektrik, telefon giderlerinin kabulü için bunlara ait aboneliğinin parti üzerinde olması veya bunların parti amaç ve ihtiyaçları için kullanıldığının yönetici organ kararına bağlanması gerekir.
d) Partinin, herhangi bir nedenle kaybolan parası, sayman veya mutemetlerin zimmetindeki para olup gider kaydedilemez.
e) Her hangi nedenle ortaya çıkan kasa açığı, sayman, kasa banka mutemedi veya avans alan kişi adına borç, parti adına alacak kaydedilir.
f) Belgelendirilmeyen ve kayıt dışı kaldığı anlaşılan parti giderleri.

6. Bölüm : Partinin Defterleri ve Dosyalar
PARTİNİN MUHASEBE DEFTERLERİ
Madde 40 : Gerekli ve zorunlu olup Parti muhasebesinde kullanılacak defter ile kullanım amaç ve yerleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Gelir / Gider Defteri : Partinin, gelir gider esasına göre hesap tutan il ve ilçe örgütlerinin, yıllık gelir ve giderlerinin tarih sırasına göre kayıt edildiği defterdir. Genel Merkez ile bilanço esasına göre defter tutan il ve ilçe örgütleri gelir gider defteri tutmazlar, bunun yerine yevmiye defteri ile defteri kebir tutarlar.
b) Demirbaş Defteri : Her kademedeki parti örgütünün, birim değeri 100 TL.’nın üzerindeki mobilya, mefruşat, makine cihaz, taşıt ve taşınmaz ve haklar gibi varlıkların giriş, çıkış kayıtlarını her hangi bir tarihteki tür ve kayıtlı değerlerini gösterir.
c) Yevmiye Defteri : Bilanço esasına göre defter tutan Genel Merkez ile bu esası benimseyen bağlı örgütlerin, günlük muhasebe işlemlerinin, muhasebe fişlerine dayanılarak, tarih ve işlem sırasına göre kayıt edildiği defterdir. İş ve işlemlerin yoğunluğu ve kontrolde sağladığı kolaylıklar nedeniyle Merkez muhasebesi fiş numarası ile yevmiye madde numarası ayni olmalıdır.
d ) Defteri Kebir (Büyük Defter) : Bilanço esasına göre defter tutan Genel Merkez ile bu esası benimseyen bağlı örgütlerin, bilanço hesapları ile gelir - gider hesaplarını topluca gösterir. Defter, tanımlanmış kebir hesapları itibariyle bölümlenmiştir. Her hesaba kaç sayfa ayrılacağı, bilgisayar ortamından belirlenir. 
e ) Envanter Defteri : Bilanço esasına göre defter tutan Genel Merkez ile bu esası benimseyen bağlı örgütlerin, bilanço hesaplarının tasnif edilerek özet halinde dönem sonunda kalan bakiye tutarlar yazılır.

DİĞER ZORUNLU PARTİ DEFTERLERİ
Madde 41 : Partinin yönetici organlarında tutulması zorunlu diğer defterler ve kullanım amaç ve yerleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Gelen - Giden Evrak Defteri : Yönetici organlara gelen yazılar ile üçüncü kişi ve kuruluşlar ile örgütlere gönderilen yazıların kayıt edildiği defterlerdir. Gelen giden yazılar, tarih sırasına göre bu defterlere kayıt edilir, her gelen ve giden yazı bir işlem numarası alır.
b) Karar Defterleri : İl ve İlçelerde Yönetim kurulları adına Genel Merkezde Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar Kurulu adına alınan çeşitli kararların yazıldığı defterdir. Kararlar, defterleri tarih sırasına göre alınır ve her karar bir sıra numarası alır.
c) Üye Kayıt Defterleri : İl ve ilçe örgütlerinde, parti üyelerin köy ve mahalle esasına göre kayıt edildiği defterdir.İl örgütleri bağlı ilçe örgütlerinde kayıtlı üyelerine ait güncelleştirilmiş cetvelleri her 6 ayda bir Genel Merkeze bildirmekle yükümlüdür.

DEFTERLERİN EDİNİMİ VE OLUŞTURULMASI
Madde 42 : Defteri kebir, Yevmiye defteri ve Envanter Defteri dışındaki defterler piyasadan edinilir. Vatan Partisi, dernekler için satılan defter tiplerini benimsemiştir. Kullanılan defter işletme defteri ise sayfa başlıklarının, uygun yerine ödeyenin veya parayı alanın adı ile gelir veya giderin türü gibi bilgi başlıkları eklenmelidir. Genel Merkezin Yevmiye Defteri, Defteri Kebir ve Envanter Defteri bilgisayar ortamında A4 kağıt sayfalarının, birden başlayarak, arka arkaya gelecek şeklide numaralanıp bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan defter sayfaları, koruyucu plastik kapaklar içine alınıp saklanır.

DEFTERLERİN ONAYI
Madde 43 : Onaysız defterlere yapılan kayıtların hiçbir hukuki değeri yoktur. Bu nedenle, yukarıda sayılan zorunlu defterler, kullanılmadan önce ilgili seçim kurularına onaylattırılıp kullanılır. Ancak, Genel Merkezin kullanacağı Yevmiye Defteri, Defteri Kebir ve Envanter Defteri yıllık olup, bunlarla ilgili onay işlemi, en geç, hesap döneminden önceki Aralık ayı içinde yerine getirilmelidir. Noterler, parti defterlerini onaylamaya yetkili ve görevli değildir.

SAYMANLIK DOSYALARI
Madde 44 : Yukarıda sayılan zorunlu defterlere ek olarak Genel Merkezde tutulması gerekli olan Parti maliyesi ve muhasebesiyle ilgili defter ve dosyalar aşağıda açıklanmıştır.İl ve ilçe örgütleri bu defter ve dosyaları ihtiyaçları ölçüsünde tutarlar.
a) Makbuzlar Kayıt Ve Dağıtım Defteri : Partinin Merkez Karar Kurulu kararları doğrultusunda bastırılıp, örgüt kademelerine teslim edilen, gelir makbuzu, gider makbuzu ve avans makbuzlarının, seri no.ları ile teslim ve iadelerinin kayıt edildiği defterdir.
b) Kesin hesap, bütçe ve bilanço dosyası : Parti merkez ve bağlı örgütlerine ait yıllık kesin hesap, bütçe ve bilançoları ile aylık gelir/ gider raporları ile mizanlarının asılları ile bunlara onanmış örneklerine ait dosyadır.
c) Mali Kararlar Ve Talimatlar Dosyası : Genel Kongre, Genel Başkan, Merkez Karar Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu tarafından alınan ve parti maliye ve muhasebesiyle ilgili karar örneklerinin hazır bulundurulduğu dosyadır.
d) Yargı Kararları Dosyası : Anayasa Mahkemesinin parti hesap incelemelerine ait kararlar ile parti maliyesiyle ilgili diğer yargı kararlarının tutulduğu dosyadır.
e) Sözleşmeler Dosyası : Parti maliyesiyle ilgili olup tüzel kişiliği adına, ücretli personel, üçüncü kişi ve kuruluşlarla yapılan, ücret,serbest meslek ücreti, taşıt ve taşınmaz kiraları, sigorta, kullanım hakları vb. sözleşmeler, bağıtlar yükümlülüklerin yazılı örneklerinin tutulduğu dosyadır.
f) Personel, Vergi ve Sigorta İşlemleri Dosyası : İş Kanunu, Vergi ve Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince tutulması zorunlu olup, bu dosyalar, personel işe giriş, çıkış bildirimleri aylık hizmet bildirgeleri ve bordroları ile ücret bordroları, muhtasar beyanname örnekleri ile ilgili kurumlarla yapılan yazışma örneklerinin tutulduğu dosyalardır.
g) Muhasebe raporları ve tutanaklar dosyası : Merkez muhasebesiyle ilgili kasa, banka, demirbaş, makbuz, sayım, devir teslim tutanakları, zorunlu muhasebe rapor örneklerinin tutulduğu dosyadır.
h) Genelgeler ve Yönergeler Dosyası : Merkez tarafından bağlı örgütlere gönderilen, parti maliyesiyle ilgili genelge ve yönerge örneklerinin tutulduğu dosyadır.

7. Bölüm : Belge Düzeni
MUHASEBE BELGELERİ
Madde 45 : Parti muhasebesi için gerekli olup kayıtların kanıt veya dayanakları oluşturulan muhasebe belgeleri ile bunların hangi amaçla kullanılacağı aşağıda gösterilmiştir.
MUHASEBE FİŞLERİ
Madde 46 : Muhasebe işlemlerinin dayanaklarını gösteren gelir, gider, tahsilat ve ödeme belgelerini, hesap planındaki türlerine göre ayrıştırıp toplayan, bunları, tarih ve işlem sıra numarasıyla, yevmiye ve defteri kebire dağıtan temel muhasebe belgesidir.
Vatan Partisi, tahsilat, gider ve ödeme ile mahsup işlemleri için muhasebe programında üretilen ortak /mahsup, çerçeveli fiş tipini benimsemiştir. Bilgisayar ortamında kullanılan A4 kağıtlarının, lisanslı muhasebe programı aracılığıyla üretilir. Partinin muhasebe fiş ve eklerindeki muhasebe belgeleri, defter kayıtlarının yasal dayanaklarını oluşturur. Bu nedenle fiş ve ekindeki belgeler birbirleriyle zımbalanıp, önden arkaya gelecek şekilde yaylı klasör içine alınıp korunur. Parti muhasebesi için gerekli olan muhasebe belgeleri, aşağıda gösterilmiştir.

GELİR MAKBUZLARI
Madde 47 : Her örgüt kademesi, elde ettiği her türlü parti gelirini belgelendirmek üzere standart gelir makbuzu kullanmakla yükümlüdür. Bu makbuzlar elden tahsil edilen veya banka, posta çeki hesabına yatan veya banka ve posta havalesi yolu ile edinilen Parti geliri için düzenlenir. Partinin gelir makbuzu, parti amblemli, biri dip koçanda kalmak, diğeri ödeyene verilmek üzere, kendiliğinden kopyalı, en az iki nüsha olup, onluk koçanlara dizilmiştir. Her makbuz mutlaka alfabetik seri ve sıra numarası taşır. Her 100 bin adet makbuzda alfabetik seri değişikliği yapılarak 000 001 ile 100 000 arasında numara alacak şekilde yeniden bastırılır. Partinin gelir makbuzları, her tür geliri elde edilecek şekilde, tahsilat tarihi, ödeyenin adı, adresi, gelirin türü, tutarı, tahsilatı yapan yetkilinin adı soyadı, görev unvanı ile parti mühür ve imza yerine ait bilgeleri içerecek şekilde dizayn edilmiştir. Yasal zorunluluk olmadıkça, makbuzların biçim ve içeriğine ait değişiklik yapılamaz.

DİĞER PARTİ MAKBUZLARI
Madde 48 : Parti örgütlerinde kullanılması zorunlu diğer makbuzlar ve kullanım amaçları aşağıda gösterilmiştir.
a) Tahsilat Makbuzları : Parti Merkezinin Banka ve Posta çekindeki hesabından çekilen para ile depozito, teminat ve avans kalıntıların iadesi amacıyla Kasa Hesabına aktarılan paranın kaydı için kullanılır. Bu makbuzlar, elden yapılan gelirlerin tahsilatları için kullanılmaz.
b) Avans Makbuzları : Partinin seçilmiş ve atanmış görevlilerine, yapılacakları gider ve ödemeler ile iş sahibi kişi ve kuruluşlara mal ve hizmet ediniminden önce verilen paralar için kullanılır. Parayı alan ve ödeyen parti yetkilileri, makbuzu karşılıklı olarak imza ederler.
c) Gider Makbuzları: Belgelendirilmesi olanak dışı giderin bildirimi, veya belge vermek yükümlülüğünde olmayan, vergiden muaf esnaftan alınan mal ve hizmetler ile gerçek kişilere yapılacak kira ödemelerinde kullanılır. Parayı alan kişi veya gideri yapan Parti yöneticisi, makbuzu imza etmekle yükümlüdür. Fatura ve serbest meslek makbuzu vermekle yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilere yapılacak gider ve ödemeler için gider makbuzu düzenlenemez.

MAKBUZLARIN BASTIRILMASI VE DAĞITIMI :
Madde 49 : Her kademedeki parti örgütünün, doğrudan gelir elde etmek için kullanacağı gelir makbuzu, Merkez Karar Kurulu kararları doğrultusunda bastırılıp örgüte dağıtılır. Merkez Karar Kurulu dışında hiçbir kimse veya parti örgütü gelir makbuzu bastıramaz ve kendisine tahsis edilen makbuz dışında makbuz kullanamaz. Genel Merkez tarafından bastırılan, dağıtılan ve iade olarak alınan makbuzların giriş çıkış kayıtları Genel Merkezde Makbuz teslim ve dağıtım defterleri üzerinden izlenir, buna ait bilgiler istenildiğinde Anayasa mahkemesine sunulur.

MAKBUZLARININ KULLANILMASI
Madde 50 : Gelir makbuzlarının kullanılmasında uyulması gerekli kurallar aşağıda belirtilmiştir.
a) Her kademedeki parti örgütü, kendisine tahsis edilen gelir makbuzunu kullanır. Elde edilen gelirin hangi örgüt kademesine ait olduğu, makbuza uygulanmış parti mührü ile gösterilir. Makbuzda ilgili örgütün saymanı, kasa banka mutemedi yönetici organ kararı ile atanmış olan kişi adı soyadı, görevi ile imzası yer alır.
b) Gelirin türü, tutarı, (yazı ve rakam ile) tarihi, ödeyenin kişi, kurum ve parti örgütünün adı mutlaka yazılır. Kaynağı gösterilmeyen tahsilatın hukuki değeri yoktur.
c) Makbuzlar, tarih sırasına ve en küçük seriden büyük seriye doğru kullanılır, tarih ve sıra numarası atlanamaz. Yıl içinde kısmen kullanılan koçanların, kalan sayfaları, bir sonraki hesap döneminde kullanılmaz, koçanlar parçalanamaz.
d) Bir makbuzla, ayni anda ancak bir tür gelir tahsilatı yapılır. Ayni kişinin değişik gelir türüne ait ödemeleri için değişik makbuz kullanılır.
e) Demirbaş bağışları için, her hesap döneminde ayrı bir koçan kullanılır.
f) Makbuz kayıt işlemi mutlaka tükenmez kalemle yapılmalı, silintiye, kazıntıya, karalamalara meydan verilmemelidir.
g) Parti yöneticilerine, temsilcilere, temel örgüt yöneticilerine, teslim edilen makbuzlar, en geç bir ay içinde ilgili saymanlığa tahsil edilen para ile birlikte iade edilmelidir.
h) Makbuzların usule uygun kullanılmamasından, kayıp edilmesi veya parti içi ve yargı denetimi amacıyla istenip gösterilmemesinden il ve ilçelerde yönetim kurulları, merkezde Merkez Yürütme Kurulu sorumludur.

8. Bölüm : Hesapların İşleyişi Ve Kayıt Düzeni
GELİR GİDER DEFTERİ KAYITLARI
Madde 51 : Gelir gider defterleri, bir tarafı gelir, diğer tarafı gider kayıtlarını içeren sayfalara ayrılmıştır. Bu defterin sayfa başlıkları, soldan sağa doğru, işlem numarası, belge tarih ve numarası, parayı alan veya ödeyen ile gelir veya giderin türü ve tutarını gösteren bilgileri içerir. Her türlü gelir ve gider belgesinin kaydı, tarih sırasına göre bu bilgi başlıkları altında tek, tek yürütülür ve dosyalanır. Gelirlerin hangi tanımla yapılacağı usulüne göre tahsilatı gösteren gelir makbuzu dip koçanından anlaşılır. Kaydedilecek gider türü ise gider veya ödeme belgesiyle hesap planındaki gider hesaplarından seçilir. Yapılan gelir ve giderlerin aylık ara toplamları alınıp toplamı sayfanın yanına, yukarıdan aşağı toplamları ise sayfa sonuna yazılıp bu miktar bir sonraki sayfaya aktarılır. Dönem sonunda her türlü, kayıt ve kontrol işlemi tamamlanıp uygunluk sağlandıktan sonra gelir ve giderlerin yıllık toplam alınır ve aradaki fark ‘Dönem Sonu Nakit’ olarak gider toplamının altına yazılır. Bu tutar bir sonraki yılın ilk gelir kaydını için ‘Önceki Yıl Nakit Devri‘ olarak deftere gelir kaydedilecektir. Daha sonra varsa ödenecek giderler tek kalemde ve toplam olarak ‘Dönem Sonu Borçlar’ olarak gelirler toplamının altına, tahsil edilmemiş avans, depozito gibi alacaklar ise giderler toplamının altına ‘Dönem Sonu Alacaklar‘ olarak yazılır. Son olarak her iki sayfan yeniden toplanır ve gelir sayfası genel toplamı gider sayfası genel toplamı arasında eşitlik sağlanır.Bu şekilde kapanan kayıtlara dayanılarak edinilen gelir ve giderlerin ayrı ayrı yıllık ve alt toplamları ile dönem sonuna ait hesap tutarları örgütün Ek : 1 no.lu kesin hesap cetveline yansıtılır.

DEMİRBAŞ DEFTERİ KAYITLARI
Madde 52 : Partinin Genel Merkez ile il ve ilçe örgütlerinde, 100 ,00 TL.’nin üzerindeki demirbaş eşya, taşıt, taşınmaz ve hakların giriş ve çıkış kayıtlarını oluşturur. Satın alma yoluyla edinilen varlıkların, alış tutarları Mal Varlığı/ Demirbaş Alışları hesabından gider kaydedilirken, bunların tür ve tutarları, defterdeki başlık bilgileri doğrultusunda Demirbaş defterine kayıt edilir.
Satılıp paraya çevrilen varlıkların satış tutarları için gelir makbuzu düzenlenip Mal varlığı Gelirleri kaleminden gelir kaydedilirken, kayıtlı değerleri üzerinden tür ve tutarları defter kayıtlarından çıkarılır. Bağış olarak alınan demirbaşlar için, mal bağışlarına tahsis edilen gelir makbuzu koçanı kullanılır ve değeri karşılığında makbuz kesilip bağışlayana verilir. Değeri ve tür ve adedi sadece Demirbaş defterine kayıt edilir. Bu kayıt asla gelir defterine yapılmaz. Hurdaya ayrılan demirbaş ise tutanakla belirlenip demirbaş defteri kayıtlarından çıkarılır.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA KAYIT İLKELERİ
Madde 53 : Bilgisayar ortamında, muhasebe kayıt işlemi, tarih, sıra ve yevmiye madde numarasına göre ekrana getirilen fiş girişiyle başlar ve dönem sonunda onaylı yevmiye defteri ile defteri kebirin yazdırılması suretiyle tamamlanır. Kullanılacak fiş tipi, çift taraflı kayıt yöntemini sağlayan tanımlanmış ortak mahsup fişidir. (Bu tekniğe göre, tahsilat ve tediye fiş tipleri kullanılmaz).
Bu yöntem ve tekniğe göre yapılan muhasebe işlemlerinde borçlu hesaplar karşılığında bir veya birkaç alacaklı hesap çalıştırılır.
Hangi hesapların borçlu veya alacaklı çalıştırılacağı, gelir, gider ve mahsup işlemlerine esas alınan belgeler doğrultusunda, hesap planından seçilir. Bu şekilde seçilen hesap veya hesaplara ‘alan hesap borçlu, veren hesap alacaklı’ ilkesine göre kayıt yapılır.
Bu şekilde düzenlenen muhasebe fişi, kapsamındaki tarih, numara, hesap ve tutar bilgilerini eş zamanlı kayıt yöntemiyle, yevmiye ve defteri kebirin ilgili sayfalarına otomatik olarak yansıtır. Bu nedenle, defteri kebir ile yevmiye defteri için yazdırma işleminden başkaca işlem yapılmaz.

AÇILIŞ KAYITLARI
Madde 54 : Hesap dönemi başlangıcı olan 1 Ocak tarihi itibariyle, önceki yıla ait onaylı bilançoda gösterilen ve borç kalanı ile alacak kalanı veren hesapların, 001 no.lu mahsup fişiyle ekrana girilmesinden ibarettir. Bu işlemde, aktif hesapların tutarlarına borç, pasifteki hesapların tutarlarına alacak kaydedilir. Açılış kaydı bir mahsup işlemidir.

YIL İÇİ MUHASEBE İŞLEMLERİ
Madde 55 : Açılıştan sonraki her kayıt işlemi, tarih sırasına göre, mahsup fişleri ilk önce, tahsil fişleri ikinci sırada,tediye fişleri üçüncü sırada yer alacak şekilde numaralanıp sıralanır. Fiş çıkışları alınır ve işleme esas belgeler buna bağlanıp yaylı klasöre dosyalanır. Yıl içindeki kayıt türleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Gelir Ve Tahsilat İşlemleri : Kasa Hesabına giren paraların kayıt işlemini kapsar. Bu kayıtların dayanakları, elden tahsil edilen gelirleri gösteren gelir makbuzları ve çeşitli nedenlerle iade edilen veya Banka veya Posta Çeki hesabından çekilen paralara ait tahsilat makbuzlarıdır.Edinilen gelir elden yapılmış ise tutarları Kasa hesabının borcuna, ilgili gelir hesapları ve bunların yardımcı hesaplarına alacak kaydedilir. Tahsilat, edilen paralar, avans iadeleri, depozito teminat iadeleri ise tutarı kasa hesabına borç, verilen avans ve depozito, teminat hesaplarına ve iade edenler adına alacak kayıt edilir. Tahsil edilen paralar, partinin banka ve posta çeki hesabından çekilen paralar ise tutarı, Kasa hesabının borcuna, Kasa veya Posta Çeki hesabına alacak kaydedilir. (Banka ve Posta Çeki hesabından çekilen paralar için asla gelir kaydı yapılamaz. Bu işlem, bu hesaplardaki paraların, mutemet eliyle Kasa hesabına aktarılmasından başka bir şey değildir).
b) Gider ve Ödeme İşlemleri : Kasadan çıkan paraların kayıt işlemlerini kapsar.Bu işlemin dayanakları peşin giderler ve yapılan ödemelere ilişkin fatura, gider makbuzu, banka dekontları, ücret pusulası, tahsilat makbuzu (satıcılardan alınan), avans makbuzu vb. her türlü ödeme belgesidir.Giderler peşin yapılmış ise ilgili gider hesaplarına borç, Kasa hesabına alacak, kaydedilir. Kasadan yapılan, tahakkuka bağlı borç ödemeleri ise alacaklılar (Parti Borçları) ilgili hesabına borç, Kasa hesabına alacak kaydedilir. Kasadan, Banka ve Posta Çeki hesabına aktarılan paralar için ise, alınan dekonta dayanılarak bu hesaplara borç, Kasa hesabına alacak kaydedilir. Bu işlem, gelir edinimini değil tahsilatı gösterir. Kasadan yapılan ödemeler, verilen avanslar ve peşin giderler ise, alacaklar gurubundaki ilgili hesaplara borç Kasa hesabına alacak kaydedilir.
c) Mahsup İşlemleri : Kasa dışındaki hesapların muhasebe işlemlerini kapsar. Buna göre,yıl içinde yapılan gelir ve gider tahakkukları, dönem sonunda yapılan hesaplar arasındaki aktarma ve kapanış kayıtları birer mahsup işlemidir.
Partinin Banka veya Posta Çeki hesabına yatırılan paralar, alınan bildirim fişine göre bu hesaplara borç ilgili gelir hesaplarının ayrıntılarına alacak kaydedilir ve mutlaka gelir makbuzu düzenlenir. Banka veya posta çeki hesabından yapılan borç ödemesi ise buna ait dekont üzerinden bu hesaplara alacak, ilgili borçlar hesabına borç kaydedilir. Gider tahakkukları, yani ödenecek giderleri ise bunlara ait faturalar, ücret, vergi, prim tahakkuk fişleri veya makbuzlar üzerinden ilgili gider hesaplarına borç, ve bunlar karşılığında açılan parti borçları ilgili hesaplarına alacak kaydedilir.

HESAPLARIN KAPATILMASI
Madde 56 : 31 Aralık tarihi itibariyle yerine getirilir. Bu işlemler, dönem gelir ve giderleri ile bilançoyu etkileyen yıl içi değer değişikliklerinin ve bilançonun usulünce kapatılmasından ibaret birer mahsup işlemidir.
a) Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması : Buna göre, yıl içindeki bütün gelir hesapları yardımcı hesapları da kapsayan şekilde Dönem Gelir veya Giderleri hesabına alacak bu hesaplara borç kayıt edilerek kapatılır. Yıl içindeki bütün gider hesapları ise Dönem Gelir veya Giderleri hesabına borç, bu hesaplara alacak kayıt edilerek gelir gider hesapları kapatılır.Dönem Gelir veya Giderleri alacak kalanı (gelir fazlası) vermişse bu miktar bu hesabın borcuna Varlık hesabının alacağına, borç kalanı vermişse (gider fazlası) tutarı bu hesabın alacağına Varlık hesabının borcuna kayıt edilerek geçici bütün hesaplar kapatılmış olur.
b) Yıl içi Değer Değişikliklerinin Kapatılması : Aktif değerler arasında yer alan demirbaş ve hakların yıl içindeki değer değişikliğini gösteren Değer Değişiklikleri hesabının alacak bakiyesi ise bu hesaplara borç, Varlık hesabına alacak, bu hesabın borç bakiyesi Varlık hesabına borç bu hesaba alacak kayıt edilerek kapatılır. Bu işlemden sonda Merkezin yıllık kesin hesabı ve mal varlığı edinim cetveli düzenlenir.
c) Bilançonun Kapatılması : Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra kesin mizan çıkarılır. Kesin mizanın borç ve alacak kalını veren hesaplar bilançoyu gösterir. Bilançonun alacak kalanı veren hesaplara borç, borç kalanı veren hesaplara tutarları kadar alacak yazılır ve defterlerin kapatılması yerine getirilir. Kapanış kayıtları tamamlanıp gerekli kontrol ve uygunluk sağlandıktan sonra defterlerin yazdırılması işlemine geçilir.

AYLIK MİZANLAR VE KAYIT KONTROL İŞLEMLERİ
Madde 57 : Bilgisayar ortamında yapılan kayıtların kontrol işlemleri her ayın sonunda en az bir defa yapılır. Yukarıda belirtilen ilke ve tekniğe aykırı işlemler ile tutarsızlıklar, fiş değişikliğiyle düzeltilir. Fişi girişi, yevmiye defteri ve defteri kebirlerin kayıt toplam tutarları arasında eşitlik ve uygunluk sağlandıktan sonra ay sonu itibariyle kebir hesapları düzeyinde hesapların mizanı çıkarılır (İki tarih arasındaki mizan) ve aylık son muhasebe fişinin üstüne konur. 
9. Bölüm : Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço
PARTİ BÜTÇESİ, BİÇİM VE İÇERİĞİ
Madde 58 : Her kademedeki partinin yıllık gelir gider ve harcamaları bütçe ile öngörülür. Bütçeler, Partinin bir yıllık çalışma programının mali göstergesidir. Partinin mali disiplini, yıllık bütçeleri ile buna ilişkin ilke ve kararlar doğrultusunda sağlanır. Her kademedeki bütçe cetvellerini, başlık, gelir tablosu, gider tablosu ve onay bölümlerini içeren 4 ana bölümden oluşur. Bütçenin ait olduğu yıl ve örgütü, başlık bölümünde, yıllık gelir tahminleri sağ tarafta gelir tablosu bölümünde, yıllık gider veya ödenekler sol tarafta gider tablosu bölümünde, bütçeyi düzenleyen adı soyadı imza ve mühür onay bölümünde yer alır. Parti bütçesi, merkez ve bağlı örgüt bütçesiyle bir bütündür. Bu nedenle il örgütleri, ilçe örgüt bütçelerini de içeren il birleşik bütçesinin onaylı bir örneğini en geç, bir önceki yılın Kasım ayı sonuna kadar Genel Merkeze iletmekle yükümlüdür. Genel Merkezde, Genel Sayman başkanlığında oluşturulacak uzman, danışman ve diğer mali büro üyelerinden oluşan kurul aynı tarih içinde Merkez bütçesini hazırlarlar. Merkez ve bağlı örgüt bütçeleri, yan yana ve birleşik olarak düzenlenir.
Örgüt kademelerinde kullanılacak bütçe cetvelleri ilişikte gösterilmiştir.

BÜTÇE İLKELERİ
Madde 59 : Bütçelerin hazırlanması, görüşülüp karara bağlanması işlerinde uyulması gereken ilke ve kurallar aşağıda gösterilmiştir. Buna göre;
a) Parti bütçeleri, bütçeleri yıllık olarak hazırlanır ve ait olduğu takvim ve hesap dönemi için uygulanır.
b) Parti bütçeleri, çalışma programına, parti amaç ve ihtiyaçlarına, gerçekçi öngörülere, kaynak ve ödenek denkliğine dayanır.
Buna göre her kademedeki parti örgüt bütçesi ile birleşik parti bütçesine ait gelir tablosu toplam tutarı gider tablosu toplam tutarına eşit olur.
c) Bütçelerin hazırlanması, görüşülüp karara bağlanması işlemlerinde parti hukukunu zedeleyen görüş ve öneride bulunulamaz, bu doğrultuda karar alınamaz.
Bu amaçla her örgüt kademesi, yasallık ilkesi gözetilerek tanımlanmış gelir gider hesapları altında düzenlenen standart bütçe cetvelleri kullanılır.
d) Yıllık gider ve harcamalar, bütçe hedeflerine uygun olarak yapılır, kaynak veya ödenek noksanlığı ödünç para ile kapatılamaz.
e) Olağanüstü siyasi ve mali gelişmeler karşısında, il ve ilçelerde yönetim kurulları, Merkezde, Merkez Yürütme Kurulu ek bütçe yapmaya, kaynak ve ödenekler arasında aktarama yapmaya yetkilidir.

BÜTÇELERİN KARARA BAĞLANMASI
Madde 60 : Yukarıda açıklanan ilke ve tekniğe hazırlanan Merkez ve bağlı örgüt bütçeleri, Genel Merkezde birleştirilip ait olduğu takvim yılından önceki Aralık ayında Merkez Karar Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır. Merkez Karar Kurulu önerilen bütçe kalemleri arasında aktarma yapmaya, önerilen tutarları yüzde elli artırma ve eksiltmeye yetkilidir. Merkez Karar Kurulu tarafından onaylanıp kesinleşen bütçe, uygulanmak üzere Genel Başkan tarafından yürürlüğe konur. Karar yeter sayısı, Merkez Karar Kurulu üye sayısının bir fazlasıdır.

BÜTÇE UYGULAMALARI VE GELİR GİDER RAPORLARI
Madde 61 : Bağlı örgütlerin yıllık gelir ve gider uygulamaları, her 3 ayda bir düzenlenen gelir gider raporlarında gösterilerek Genel Merkeze gönderilir ve bütçeyle kontrol edilip varsa aksaklıklar ve eksiklikler için önlem alınır. Bağlı örgütlerin, dönemsel gelir ve giderlerine ilişkin raporun biçimsel yapısı bölüm ekinde gösterilmiştir. Genel Merkezin, üçer aylık dönemler itibariyle çıkarılan mizanı, verilecek rapor yerine geçer.

KESİN HESAP, BİÇİMİ VE İÇERİĞİ
Madde 62 : Her kademedeki parti örgütünün biten yıla ilişkin mali uygulamaları kesin hesap cetvelinde gösterilir.Kesin hesap, parti örgütünün, muhasebe defterleri kayıtlarına dayanılarak dönem sonunda düzenlenen ve örgütünün, mali durumunu sayısal ve sözel bilgiler ışığında özetleyip gösteren mali rapor veya tablodur.Her kademedeki parti örgütün kesin hesabı veya bunların aşağıdan yukarıya doğru birleştirilmesinden çıkarılan parti kesin hesabı 4 ana bölümden oluşur. Hesabın ait olduğu yıl, örgüt adı veya kapsadığı örgüt sayısı başlık bölümünde, yıl içinde edinilen gelir tür ve tutarları ile varsa ödenecek giderler gelir tablosu bölümünde, yıl içinde yapılan gider ve harcamalar ile dönem sonu nakit ve alacaklar gider tablosu bölümünde yer alır. Cetveli düzenleyenin ise adı soyadı imza ve mühür ise onay bölümünde yer alır.Merkez, il ve ilçe örgütlerinde kullanılacak kesin hesap cetvelleri standart olup bölüm ekinde gösterilmiştir. Hiçbir parti örgütü, burada gösterilen cetvel dışında cetvel kullanamaz, Merkez Karar Kurulu kararı olmadıkça biçim ve içeriğe ilişkin değişiklik yapamaz.


KESİN HESAPLARIN ÇIKARILMASI VE BİRLEŞTİRİLMESİ
Madde 63 : Önceki yıldan kurulu olup gelen, yıl içinde kurulan ve kapatılan bütün il ve ilçe örgütleri, ait olduğu yılın kesin hesabı kapsamındadır. Herhangi bir örgütün kapsam dışı kalmaması için güncelleştirilmiş örgüt cetveli, Yargıtay Başsavcılığı kayıtları karşılaştırılarak uygunluk sağlanır.Parti kesin hesabı, Genel Merkez ve bağlı örgüt kesin hesapları ile bir bütün olup bunların standart gelir gider tablosu hesapları altında, alt kademelerden üst kademelere doğru birleştirilmesiyle oluşturulur. Bu amaçla, il örgütleri, ilçe örgüt hesaplarını da içeren EK: 2 no. lu kesin hesap cetvelinin onaylı bir örneğini en geç bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar Merkeze iletmekle yükümlüdür. Merkezde ise Mali büro, en geç Mart ayı sonuna kadar, ilçe hesaplarını da içeren il kesin hesap cetvellerini, elektronik tablolar aracılığıyla ilk aşamada bağlı örgütler kesin hesap cetveline dönüştürülür. Daha sonra standart hesaplar altındaki değerleri Merkez kesin hesabı ile birleştirip, Partinin yıllık kesin hesap dosyasını ile buna ilişkin karar tasarısını hazırlar.

KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR
Madde 64 : Merkez Karar Kurulu, bir sonraki yılın 01 Nisan 30 Haziran tarihleri arasında, yukarıda açıklanan biçim ve içerikteki kesin hesap dosyasını rapor üzerinden görüşüp karara bağlar.Karar yeter sayısı, Merkez Karar Kurulu üye sayasının bir fazlasıdır. Kararın aslı, karar defterine monte edilir. Partinin yıllık kesin hesap ve işlemlerini söz ve rakamlarla özetleyen Merkez Karar Kurulu raporu (veya tasarısı), en az 6 bölüm olup hesabın ait olduğu yıl, merkez hesabı gelir gider tablosu, bağlı örgütler gelir gider tablosu, parti birleşik gelir gider tablosu, yıl içinde edinilen mal varlığı bilgileri ile karara katılan Merkez Karar Kurulu üyeleri ad ve imzaları yer alacak şekilde düzenlenmelidir.

KESİN HESABIN İLGİLİ YERLERE VERİLMESİ
Madde 65: Merkez Karar Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan kesin hesap dosyası ve kararından en az 3 örnek düzenlenerek bunun bir adedi Merkez arşivinde saklanır, bir örneği, en geç bir sonraki yılın Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, diğer örneği Yargıtay Başsavcılığına imza karşılığı veya tutanakla teslim edilir. Dosyanın ilgili yerlere teslim işlemi Genel başkan adına yerine getirilir. Kesin hesap kapsamındaki belgelerin onama işlemi Genel Sayman, Genel Başkan veya bunların vekilleri tarafından yerine getirilir. Merkez Karar Kurulu veya Merkez Yürütme Kurulu’nun diğer üyelerinin bu konudaki imzaları geçersizdir. Hesabın veriliş tarihinde, iş ve işlemlerde aksaklık ve noksanlıklar, hukuki ve mali yaptırım konusu olduğundan yöneticiler, konuyla ilgili özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür.

PARTİNİN BİLANÇOLARI
Madde 66 : Parti örgütünün dönem sonu itibariyle mali durumu bilançoda gösterilir. Kesin hesap cetvellerinden farklı olarak, dönem içindeki gelir ve giderler bilançoda yer almazlar. Sol tarafta devreden Nakitleri, Alacakları ile demirbaş defterindeki kayıtlı Demirbaşlar tür ve tutar olarak yer alır. Sağ tarafta ise ödenecek giderler karşılındaki borçlar ile Öz varlıklar yer alır. Öz varlıklar aktif değerler toplamı ile borçlar arasındaki farktır. Bu şekilde düzenlenecek bilançoların aktif değerler toplamının pasifteki değerler toplamına eşit olması temel kuraldır. İl ve ilçe örgütlerinin usulüne göre kapatılan gelir gider defterleri ile demirbaş defterleri, doğru olarak düzenlenecek bilançonun dayanaklarını oluşturur. Genel Merkezin bilançosu, hesapların kapanış işlemleri sonunda çıkarılan kesin mizanın borç ve alacak kalanı veren hesaplarıdır. Bilgisayar ortamında elde edilir. Partinin bilançosu Genel merkez ve bağlı örgüt bilançoları bir bütün olup bunların ortak hesaplar altında birleştirilmesiyle elde edilir. Bu amaçla il örgütleri, ilçe örgüt bilançolarını da içeren il birleşik bilançoları, örneğinine uygun şekilde düzenleyip kesin hesap cetvelleriyle Genel Merkeze iletmekle yükümlüdürler.

10. Bölüm : Diğer Konulur
MALİ BÜRO, İŞBÖLÜMÜ VE EŞGÜDÜM
Madde 67 : İş ve işlemlerin yoğunluğu ve önemi doğrultusunda, Genel Merkezde Merkez Saymanı, Kasa Banka Mutemedi, Mali Danışman, Uzman Muhasebeci, Denetçi, Raportör atanır ve mali büro oluşturulur. Kimlerin, hangi görev için atanacağı, Merkez Karar Kurulu veya Merkez Yürütme Kurulunca belirlenir. Yetkili kurul kararıyla, bu yönde atama yapılmadıkça, konuyla ilgili görev ve sorumluluk Genel saymana aittir. Mali görevlileri arasındaki işbölümü ve eş güdüm, Genel Sayman tarafından sağlanır. Büro üyeleri, iş ve işlemlerinden ötürü, görevde bulundukları süreye bağlı olarak, Partiye ve yasaya karşı, Genel saymanla birlikte sorumluluk taşır.

GENEL SAYMANIN VE MALİ BÜRONUN GÖREVLERİ
Madde 68 : Parti muhasebesi ve mali işlemlerden birinci dereceden sorumlu ve yetkili kişiler, seçim yoluyla göreve getirilen Genel Sayman ile il ve ilçe örgütü saymanlardır. Genel Saymanın ve yardımcılarının başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir. İl ve ilçe saymanları, bunlardan kendilerine uygun olanlarını yerine getirirler.
a) Mali büroyu oluşturmak, önerilerde bulunmak, büro üyeleri arasında iş bölümü ve eş güdümü sağlamak. Gerektiğinde geçici komisyonlar oluşturmak.
b) Yönetmelikte gösterilen muhasebe defterlerini onaylatmak, bunların zamanında ve belirtilen usule göre tutulmasını sağlamak,
c) Partin bütçesinin, kesin hesabının ve bilançosunun öngörülen sürede çıkarılmasını sağlamak ve Merkez Karar Kurulu’nun görüş ve onayına sunmak,
d) Gelir ve giderlerin bütçeye uygun şekilde yapılmasını, belgeye dayandırılıp kayıtlara alınmasını sağlamak, bütçe uygulamalarını üçer aylık faaliyetlerle izlemek, buna ait dönem raporlarını Merkez Karar Kurulu’na sunmak,
e) Partinin ödenecek giderlerini planlamak bunların icra ve gecikme zammı aşamasına gelmeden zamanında ödenmesini sağlamak.
f) Gelir fazlası gözetilerek, Partinin gelir getirici etkinliklerini organize etmek,
g) Partinin yayın ile propaganda malı ve malzemesinin en geniş kitleye ulaştırılması ve paraya dönüştürülmesi için gerekli önlemleri almak,
h) Seçim, toplantı ve propaganda gibi olağan üstü gider gerektiren faaliyetler için fon oluşturmak, bunların ulusal bankalarda saklanmasını sağlamak,
i) Partinin nakitlerini, alacaklarını, demirbaş ve haklarını muhasebe arşivini koruyup gözetmek, bunların parti amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını sağlamak,
j) Basın ve kamu oyu ile kamu makamları karşısında, Parti maliyesiyle ilgili konularda, Partiyi temsil etmek, görüş ve açıklamalarda bulunmak, bilgi ve belge alıp vermek,
k) Parti muhasebesine ait iş ve işlemlerin Parti yararları gözetilerek yürütülmesi için, saymanlar ve ilgililerin katılacağı eğitim toplantıları düzenlemek, parti muhasebesi standartlarını yerleştirmek, işlemlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi için plan program yapmak, bu doğrultuda genelge ve yönergeler yayınlamak, yönetmelikle ilgili değişiklik önerilerinde bulunmak,
l) Genel Başkan talimatları ile Genel Kurultay veya Merkez Karar Kurulu kararları doğrultusunda verilen işleri yerine getirmek, için ayrıca bir ödeme yapılamaz.

HESAPLARIN DENETİMİ VE AKLANMA
Madde 69 : Parti hesapların yıllık olağan denetimi, Anayasa Mahkemesi tarafından, kesin hesap dosyaları ile bunların dayanaklarını oluşturan defter ve muhasebe belgeleri üzerinden yıllık olarak yapılır. Her kademedeki yönetici organ ve saymanlar, yıllık kesin hesap ve bilançolarının dayanaklarını oluşturan, parti defter ve belgeleri denetime hazır bulundurup istenildiğinde yetkili kişi ve kurumlara teslim etmekle yükümlüdür. Hesap ve işlemleri yerinde görülen yönetici organların, parti kongreleri tarafından aklanmaları, Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak denetimi durdurmaz ve yöneticilerin hesap ve işlemlerden görev süreleriyle ilgili sorumluluklarını kaldırmaz.

MUHASEBE ARŞİVİNİN SAKLANMASI, DEVİR TESLİM
Madde 70 : Parti örgütlerine ait defter ve belgeler, hesabın esas yönünden incelemesine ait Anayasa Mahkemesi kararının, Resmi Gazetedeki yayından itibaren 10 yıl süreyle saklanır. Ancak, hangi yıla ait evrakın ne zaman imha edileceği veya hangilerinin sürekli saklanacağı, Merkez Yürütme Kurulu kararı ile belirlenerek Genel Sayman tarafından her yıl parti örgütüne yazılı olarak duyurulur.Görev değişikliklerinde, muhasebe arşivi ile nakdi ve maddi varlıkların devir ve teslimi, üç nüsha düzenlenecek tutanakla yerine getirilir, tutanaklar taraflarca imza edilip mühürlenerek bir adedi dosyalanır.

YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN KONULAR :
Madde 71 : Bu yönetmelik, ekleriyle bir bütün olup birlikte değerlendirilir.Yönetmelikte yer almayan veya açıklanması gereken konularda, Siyasi Partiler Kanununun ilgili hükümleri ile Anayasa Mahkemesinin konuyla ilgili kararları, öneri ve uyarıları uygulanır.

YÜRÜRLÜK
Madde 72 : Bu Yönetmelik, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu 26.02.2012 gün ve 51 sayılı toplantısında görüşülüp karara bağlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe konmuştur. Bu yönetmeliğe aykırı genelge ile sözlü veya yazılı yönergeler uygulanmaz.