MERKEZ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ

Amaç 
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Vatan Partisi Merkez Denetim Kurulu’nun oluşumunu, görev ve yetkileri ile çalışma yöntemini belirlemektir. 

Merkez Denetim Kurulu’nun oluşumu
Madde 2- Merkez Denetim Kurulu, Merkez Karar Kurulu’nun kendi içinden seçtiği yedi üyeden oluşur. 

Merkez Denetim Kurulu’nda işbölümü
Madde 3- Merkez Denetim Kurulu, Kurultaydan sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. 

Görev ve sorumluluk 
Madde 4- Merkez Denetim Kurulu, Merkez Karar Kurulu adına çalışır. Bu sıfatla Parti’nin bütün organlarını denetleyebilir. 

Görevlendirme
Madde 5- Merkez Denetim Kurulu’nun hangi örgütlerde, ne zaman ve hangi konuda denetim yapacağına Merkez Yürütme Kurulu karar verir. Bu karar üzerine Merkez Denetim Kurulu başkanı, istenen denetimin hangi üye ya da üyeler tarafından yapılacağını belirler. Kurul Başkanı, denetim konusunun uzmanlığı gerektirdiği durumlarda Kurul üyesi olmayan bir Parti üyesinin yardımını isteyebilir. Görevlendirilen kişiye ya da kişilere görev belgesi verilir. 

Denetim konuları
Madde 6- Merkez Denetim Kurulu, denetlediği organın çalışmalarının Parti Tüzük ve yönetmelikleri ile programına uygunluğu açısından denetler. 
Organların denetimle ilgili görevleri
Madde 7- Genel Sekreter denetlenecek organa, denetimin gün, saat ve konusunu yazı ile bildirir. 
Denetlenecek organ, parti defterlerini, dosyalarını ve diğer yazılı belgeleri ve bilgisine başvurulacak kişileri belirtilen gün ve saatte hazır bulundurur. 

Denetim giderleri
Madde 8- Denetim Kurulu üyelerinin yolluk ve diğer giderleri Genel Saymanlık tarafından karşılanır. 

Denetlemenin nasıl yapılacağı 
Madde 9- Denetçi, denetlediği organın çalışmalarını
a) Tüzük ve Program’a, 
b) Üyelik Yönetmeliği’ne, 
c) Muhasebe Yönetmeliği’ne, 
ç) Kurultaylar Yönetmeliği’ne, 
d) Üst Örgüt Ödentisi Yönetmeliği’ne, 
e) Disiplin Kurulları Yöneltmeliği’ne, 
f) 4. Genel Kurultay’da kabul edilen Mali Disiplin İlkeleri’ne, 
g) Kurultay Kararları ile Merkez Karar Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu kararlarına, Genel Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Saymanlık genelgelerine uygunluğu açısından denetler. 

Denetim ve eğitim 
Madde 10- Merkez Denetleme Kurulu üyeleri denetim göreviyle gittikleri örgütlerde yalnız denetim yapmakla yetinmez, aynı zamanda eğitici ve yol gösterici bir çalışma yapar.

Denetim raporu
Madde 11- Denetim sonunda elde edilen bulgular ve bunların kanıtları bir rapor haline getirilir. Bu raporda organın varsa yanlışlıkları, usulsüzlükleri, başarıları ya da başarısızlıkları, yanlışlıkların giderilmesi için alınması gereken önlemler belirtilir. Bu rapor, Merkez Denetim Kurulu başkanına verilir. Rapor Merkez Denetim Kurulu’nun ilk toplantısında okunur, tartışılır, oylanır. Bu oylama sonucu ile birlikte rapor Genel Sekreterliğe verilir. 

Yürütme
Madde 12- Bu Yönetmeliği Merkez Yürütme Kurulu yürütür.

Yürürlük 
Madde 13- Bu yönetmelik, Merkez Karar Kurulu’nun 26 Şubat 2012 tarih ve 51 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.