MERKEZ BÜROLAR YÖNETMELİĞİ (2013)

Amaç 
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Vatan Partisi Genel Merkezi’ne bağlı olarak kurulan çalışma bürolarının oluşumunu, görevlerini ve çalışma ilkelerini saptamaktır. 

Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik, Vatan Partisi Genel Merkezi ile İl ve İlçe Örgütlerinde kurulan büroları kapsar. 

Terimler
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen
Merkez Yürütme Kurulu, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu’nu, 
Genel Sekreter, Vatan Partisi Genel Sekreterini, 
Merkez Büro, Vatan Partisi Genel Merkezi’nde kurulan çalışma birimlerini, 
Büro, Vatan Partisi’nin yerel birimlerde kurulan çalışma birimlerini, 
İlgili Genel Başkan Yardımcısı, Merkez Büroların bağlı olduğu Merkez Yürütme Kurulu üyesini veya Genel Sekreter Yardımcısını,
Yerel birimler, İl ve İlçe Örgütlerini ifade eder. 

Büroların Oluşumu
Madde 4- Vatan Partisi Genel Merkezi’nde çalışma birimleri oluşturulmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Merkez Yürütme Kurulu’nun kararıyla çalışma büroları kurulur. Merkez bürolar ayrılıp birleştirilebilir, adları değiştirilebilir. 

Merkez Yürütme Kurulu’nda görevlendirme
Madde 5- Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Merkez büroların başkanlarını, kendi üyeleri arasından veya Merkez Karar Kurulu üyeleri arasından görevlendirir. MYK Üyesi olmayan Merkez Büro Başkanları, bu sıfatla Genel Sekreter Yardımcısı olurlar.

Bürolara atama
Madde 6- Merkez Büroların başkan ve üyeleri, ilgili Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Genel Sekreter’in önerisi üzerine Merkez Yürütme Kurulu’nun kararıyla atanır. 
Merkez Büroları yeni üyelerle genişletmeye ve yeni üyeleri atamaya, büro başkanının da görüşünü alarak Genel Sekreter karar verir. Bu karar Merkez Yürütme Kurulu onayına sunulur.
Merkez Bürolar, çalışmalarını yürütürken çeşitli örgütler, kurullar, ekipler kurar ve bunları denetlerler.

Merkez Büroların çalışma yöntemi
Madde 7- Merkez Bürolar, aşağıdaki yönteme göre çalışır:
a) Bütün Merkez Bürolar arasında eşgüdümü Genel Sekreter sağlar. Merkz Bürolar, Parti’nin diğer organlarıyla ve diğer merkez bürolarla ilişkilerini Genel Sekreter aracılığı ile kurarlar. 
b) Genel Sekreter, Merkez Bürolara uygun çalışma koşulları yaratır. 
c) Merkez Bürolar, kendi çalışma alanlarında siyasetleri, çalışma programlarını geliştirir ve uygular. Merkez Karar Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve Daimi Komite tarafından verilmiş olan kararlardan kendi alanlarıyla ilgili olanları uygularlar. 
d) Çalışma alanlarıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplar, bunları sınıflandırır, kaydeder, gerekli arşivi oluştururlar. 
e) Çalışma alanlarıyla ilgili konularda diğer merkez bürolarla işbirliği yaparlar. 
f) Diğer Merkez Bürolarla ilişki ve işbirlikleri konusunda Genel Sekreter’e bilgi verirler. 
g) Merkez Büroların parasal gereksinimleri ve olanakları Genel Sekreter’in istemi üzerine Genel Saymanlıkça karşılanır. 
h) Merkez Bürolar, her üç ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmaları ve gelecek dönemle ilgili programları konusunda özlü rapor düzenler, bu raporları Genel Sekreter’e sunarlar. 
i) Kendi çalışma alanlarıyla ilgili yayınları izler ve gerekli arşivi oluştururlar. Parti yayın organlarını kendi alanındaki mücadele açısından değerlendirirler. 
l) Yerel birimler de aynı çalışma alanında kurulan bürolarla işbirliği yaparlar, onlara yol gösterirler. 

Yönerge 
Madde 8- Merkez Bürolar, çalışma alanlarını, çalışma yöntemlerini, iç işleyişlerini, büro çalışanlarının görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla yönergeler hazırlarlar. 

Merkez Büroların Çalışmalarında Uyulacak İlkeler
Madde 9- Merkez Büroların çalışmalarında aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) “Birden çok görev, aynı görevlide birleştirilmez” ilkesi gözetilerek, bir kişiye yalnız bir büroda başkanlık görevi verilebilir.
b) Merkez Büro Başkanları, çalışmaların diğer Merkez Büroların çalışmalarıyla ve Merkez Karar Kurulu’nun, Merkez Yürütme Kurulu’nun ve Daimi Komite’nin belirlediği hedeflerle uyumlu olmasına özen gösterir. 
c) Görevlendirmelerde görevin niteliği, başarının sağlayacağı yarar görevliye kavratılır. Çalışmaların sonuçları denetlenir. 
d) Merkez Bürolar, bilgileri ihtiyaca uygun ölçülerde ve özlü olarak yazıya geçmeye, bunları düzenli olarak dosyalayıp korumaya özen gösterirler. Büronun çalışma alanıyla ilgili kişi ve kurumların adlarını, adreslerini, telefon ve faks bilgilerini, onlarla ilişkinin niteliğini kaydederler. Bu bilgiler ve kayıtlarda zamanla meydana gelen değişiklikleri işlerler. 
e) Bürolarda, en az emekle ve en hızlı, en verimli çalışma ilkesi uygulanır.
f) Başarı ve verim, nesnel ölçülerle değerlendirilir. Zamana göre karşılaştırma yapılır. 

Merkez Büroları: 
Madde 10- Vatan Partisi Genel Merkezi’nde kurulacak bürolar şunlardır:
1. Genel Sekreterlik Bürosu
SİYASET KÜMESİ
2. Seçim İşleri Bürosu
3. Milli Güçbirliği Bürosu
4. Sol Örgütlerle İlişkiler Bürosu
5. Uluslararası İlişkiler Bürosu
ÖRGÜTLENME KÜMESİ
6. Örgütlenme Bürosu
7. Yerel Yönetimler Bürosu
8. İşçi Sendika Bürosu
9. Kamu Emekcileri Bürosu
10. Halk Örgütleri Bürosu
11. Köylü Bürosu
12. Kardeşlik Bürosu
İDEOLOJİ- BİLİM KÜMESİ
13. İdeoloji Bürosu
14. Bilim – Üniversite Bürosu
15. Parti Eğitimi Bürosu
PROPAGANDA – YAYIN KÜMESİ
16. Propaganda Bürosu
17. Siyasal Yayınlar Bürosu
HUKUK İŞLERİ KÜMESİ
18. Hukuk Bürosu

Benzerlik kurularak uygulama
Madde 11- Parti’nin yerel birimlerinde kurulacak bürolarda, bu yönetmelikte belirlenen model esas alınır. Kurulacak çalışma birimlerine, bu yönetmelikte belirlenen adlar verilir. Görev tanımı, bu yönetmeliğe uygun olarak fakat çalışma alanı daraltılarak belirlenir. İhtiyaca göre farklı bürolar kurulabilir.
Bürolarla ilgili olarak merkezde Genel Sekreter’in yürüttüğü görevleri yerel birimlerde il ya da ilçe sekreteri, Genel Sayman’ın yürüttüğü görevleri ise il ya da ilçe saymanları yerine getirir. 

Yürürlük
Madde 12- Bu yönetmelik, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu’nda 29 Aralık 2013 tarihinde kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme
Madde 13- Bu Yönetmeliği, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu yürütür.