KURULTAYLAR YÖNERGESİ

Bu Yönerge, Merkez Karar Kurulu’nun 17.10.2009 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

1. BÖLÜM
BAŞLANGIÇ VE GENEL İLKELER


Amaç


Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Vatan Partisi’nin bütün kademelerindeki organlarının ve yan kuruluşlarının kurultaylarında yerine getirilecek işlemleri ve uygulanacak kuralları belirlemektir.

 

 

Organlar


Madde 2 – Vatan Partisi’nde kurultay yapacak organlar şunlardır:
a) Köy, mahalle, belde temsilcilikleri ve temel örgütler,
b) Parti’ye bağlı kollar ve yan kuruluşlar,
c) İlçe örgütleri,
d) İl örgütleri,
e) Genel Merkez

 

 

Kurultaylar arasındaki süre

 

Madde 3- Vatan Partisi olağan kurultayları iki yılda bir yapılır. Merkez Karar Kurulu, toplumsal ve siyasal koşulların gerekli kıldığı durumlarda üçte iki çoğunlukla alacağı kararla, bir yıla kadar erteleyebilir.

 

 

Seçim yöntemi


Madde 4- Kurultaylarda seçimler, çarşaf liste usulüyle yapılır.

 

Madde 5- Üye sayısı 400’e kadar olan (400 dâhil) ilçelerde ve üye sayısı 600’e kadar olan (600 dâhil) illerde kurultaylar bütün üyelerin katılımı ile yapılır. Üye sayısı bu rakamları aşan ilçe ve illerde kurultaylar delegelerle yapılır.

 

Madde 6- Öncü Kadın ve Öncü Gençlik ile diğer yan kuruluşların kurultayları, kendi yönetmeliklerine göre yapılır.Madde 7- Organların olağan kurultay takvimini Merkez Karar Kurulu belirler. İlçe, il ve genel kurultay tarihleri arasındaki süre en az 15 gündür.

 

Madde 8- Organların olağanüstü kurultaylarının toplanmasına bu kurultaya katılma hakkı olanların ya da bu birime bağlı üyelerin beşte birinin yazılı isteğiyle karar verilir. Ayrıca Genel Başkanın tek başına ya da Merkez Karar Kurulu’nun salt çoğunlukla alacağı karar üzerine Genel Kurultay; il yönetim kurulunun çoğunlukla alacağı kararla il kurultayı; ilçe yönetim kurulunun çoğunlukla alacağı kararla ilçe kurultayı olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü kurultayı çağırmakla yükümlü organ, ilgili kademenin yönetim kuruludur.


Olağanüstü kurultaylar bir önceki olağan kurultay üyeleriyle yapılır. Olağanüstü kurultaylarda seçim zorunluluğu yoktur, gündemi yalnızca olağanüstü kurultaya neden olan konularla sınırlandırılabilir.


Olağan kurultay tarihine dört ay kaldığı andan sonra olağanüstü kurultay kararı alınmaz.

 

 

II. BÖLÜM
KÖY, MAHALLE, BELDE, TEMEL ÖRGÜT KURULTAYLARI

 

Madde 9- Köy, mahalle, belde temsilcilikleri ve temel örgüt kurultayları, Parti’nin iç hukukuna göre, temsilciliğin ya da temel örgütün bağlı olduğu yönetim biriminin önderliğinde yapılır. Temel örgüt kurultaylarında Temel Örgüt İç Tüzüğü uygulanır.


Bu kurultaylarda resmi makamlara bildirim verilmez.


Kurultaylarda seçilen belde yönetim kurulunun listesi, kurultayı izleyen on beş gün içinde beldenin bağlı olduğu mülki amirliğe (kaymakamlık, merkez ilçelerde ise valilik) bildirilir. Bildirimde kurultayın yapıldığı tarih, bu kurultayda seçilen belde yönetim kurulu üyelerinin adı-soyadı, ana-baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, öğrenim durumu ve adresi yer alır. Ayrıca yöneticilerin nüfus kayıt örnekleri ve sabıkasızlık belgeleri eklenir. Belde yönetim kurulunun, tarihi belirtilen belde kurultayında seçildiği bildirilir.


Yönetim kurulu çizelgesinin bir örneği kurultaydan sonraki yedi gün içinde ilçe başkanlığına, yoksa il başkanlığına ulaştırılır.

 

 

III. BÖLÜM
İLÇE KURULTAYLARI

 

Delege seçiminde kullanılacak oran


Madde 10- İlçeye kayıtlı üye sayısı 400 ve altındaysa delege seçimi yapılmaz, 6 ay ve daha fazla ödenti borcu bulunamayan kayıtlı bütün üyeler kurultay üyesidir. Üye sayısının 400’ü geçmesi halinde, kurultay köy, mahalle ve temel örgütlerde seçilen delegelerle yapılır. Delegelerin üye sayısına oranı, 400 delege esasına göre belirlenir. (Vatan Partisi Tüzüğü Md. 28)

 

Delege seçim bölgesi


Madde 11- İlçe kurultayı delegelerini belde, semt, mahalle ve köylerdeki temel örgütler seçer. İlçe yönetim kurulu, delege seçimlerini bazı köy ve mahallelerin üyelerini birleştirerek yapabilir. Bu karar en az iki gün önceden ilgili üyelere bildirilir.


İlçeye bağlı alt birimlerden katılacak delege sayısının belirlenmesinde, ilçenin toplam delege sayısının belirlenmesindeki oran uygulanır.


İlçe örgütü bulunmadığı için doğrudan il merkezine bağlı bulunan üyeler, il yönetim kurulunun kararı ile kendilerine en yakın ya da ulaşım yönünden en elverişli ilçenin kurultayına katılırlar.

 

 

Delege seçimlerinin düzenlenmesi


Madde 12- İlçe kurultayı yapılmadan önce ilçe yönetim kurulları, ilçeye kayıtlı üyelerin listesini çıkarır. Üye toplamının 400'ü aşması durumunda delege seçimi yapılabilmesi için bu listedeki üyeleri mahalle ve köylere göre ayırır. Bu listenin bir örneğini il başkanlığına gönderir. Hangi mahallelerde, hangi gün ve saatte, nerede delege seçimi yapılacağını, hangi mahallelerin üyelerinin birleştirilerek delege seçimlerinin yapılacağını kararlaştırır ve bunları duyuru panolarına asar. Askı süresi iki günden az olamaz.

 

Madde 13- Üyelerin ya da delegelerin duyurulması


İlçe yönetim kurulları, üye sayısının 400'ü aşmaması durumunda üye listelerini, delege seçimi yapılması halinde seçilen delegelerin listelerini, İlçe Seçim Kurulu’nun onayına sunar. Onaylanan bu liste kurultaydan 7 gün önce Parti panosuna asılır. En az üç gün askıda kalır.

 

Köy ve Mahalle Delege Seçimleri


Madde 14- İlçeye bağlı köy ve mahallelerden ilçe kurultayına katılacak delege seçimleri, çoğunluk aranmaksızın yapılır.

 

İtiraz ve itiraz üzerine yapılacak işlemler


Madde 15- Duyuru süresi içinde listeye itirazlar, ilçeye kayıtlı üyelerce, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yapılır. Bu itiraz, listeye delege olduğu halde yazılmama, yazılmaması gerektiği halde yazılma, yanlış yazılma, başka ilçe üyesi olduğu halde yazılma gibi nedenlere dayanır.

 

İtirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu’nun belirlediği liste kesinleşir. İlçe Seçim Kurulu’nun kararı kesindir (Siyasi Partiler Yasası, Md.21/4).

 

Delege seçim toplantılarının yönetimi


Madde 16- Delege seçimine ilişkin toplantıyı, üyeler arasından seçilen bir başkan yönetir. İki de yazman seçilir. Yazmanlar, toplantıdaki görüşmeleri ve alınan kararları bir tutanağa geçirir. Tutanaklar, başkan ve yazmanlar tarafından imzalanır, alındı belgesi karşılığında ilçe başkanlığına teslim edilir.

 

 

Yöneticilerin köy ve mahalle seçimlerine katılmaları


Madde 17 - Genel Başkan da içinde olmak üzere bütün üyeler, bir ilçenin mahalle, köy ya da temel örgütüne kayıtlıdırlar. Bütün yöneticiler ve üyelikleri süren kurucular kayıtlı oldukları mahalle, köy ya da temel örgüt delege seçimine ve ilçe kurultaylarına katılarak oy kullanırlar.

 

 

İlçe kurultayı üyeleri


Madde 18- İlçe kurultayı, mahalle, köy, temel örgüt ya da beldelerden seçilen delegelerden oluşur. Seçilmiş ilçe yönetim kurulunun başkan ve üyeleri ile o ilçenin ve ilçeye bağlı beldelerin partili belediye başkanları kurultayın doğal üyeleridir. Delege seçimiyle toplanan ilçe kurultaylarına atanmış ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri katılır ancak oy kullanamazlar.

 

İlçe Seçim Kurulu’na bildirim ve duyuru


Madde 19- Kurultayın gün, saat, yer ve gündemi, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının gün, saat, yer ve gündemi ilçe yönetim kurulunca 15 gün önce ilçe binalarındaki panolara asılır.

 

Toplantının gün, saat, yer ve gündemi ile toplantıya katılacak seçilmiş ve doğal delegelerin listesi en az 15 gün önce İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yer de bildirilir.

 

 

Toplantıya katılacaklar listesinin onaylanması ve onaylı listelerin duyurulması


Madde 20- Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan liste, ilçe yönetim kurulunca, kurultayın yapılacağı gün, saat, yer ve gündem de belirtilerek parti binasına kurultaydan en az yedi gün önce asılır. Askı süresi en az üç gündür (Siyasi Partiler Yasası Md.21/2–3). Listenin asıldığı ve askıdan indirildiği bir tutanakla saptanır.

 


IV. BÖLÜM
İL KURULTAYI

 

İl kurultayının delegeleri


Madde 21- Üye sayısı 600’ü geçen illerde ilçe kurultayların seçeceği delegelerin üye sayısına oranı 600 delege esasına göre il yönetim kurulunca belirlenir. O ilin partili milletvekilleri, şehir ya da büyükşehir belediye başkanları ile seçilmiş il yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri, il kurultayının doğal delegesidir.


Delege seçimiyle toplanan il kurultaylarına atanmış il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katılır ancak oy kullanamazlar.


İlçe örgütü bulunmayan illerde ya da ilçe örgütleri bulunduğu halde ilçe kurultayının yapılmaması hallerinde, il kurultayı, ildeki tüm üyelerin katılımı ile yapılır.

 

 

İl kurultayının yapılamaması durumu


Madde 22- Bir ilde il örgütü yoksa ya da il kurultayı herhangi bir nedenle yapılamıyorsa ilçe kurultayları yapılır. İlçe kurultaylarında il kurultayı kurallarına göre Genel Kurultay delegeleri de seçilir.

 

 

V. BÖLÜM
İL VE İLÇE KURULTAYLARININ ORTAK HÜKÜMLERİ

 

İl ve ilçe kurultayları gün, saat, yer ve gündemin belirlenmesi


Madde 23- İl ve ilçe kurultaylarının yapılacağı gün, saat ve yeri, birinci ve ikinci toplantı arasındaki süreyi ve kurultay gündemini, kurultay yapacak olan birimin yönetim kurulu belirler.

 

 

İki toplantı arasındaki süre


Madde 24- İki toplantı arasına en az bir günlük süre bırakılır.

 

 

İl ve ilçe kurultaylarının bildirimi


Madde 25- İl ve ilçe yönetim kurulları kurultay kararı aldığında, kurultaydan en az 15 gün önce, bu kararı tarih ve sayısını da belirterek seçim kuruluna yazı ile bildirir.


Bildirim, ilçe kurultayları için ilçe seçim kuruluna, il kurultayları için merkez ilçe seçim kuruluna verilir.


Bu bildirimde;
a. Kurultaya katılacak delege ya da üye listesinin iki örneği,
b. Kurultayın yapılacağı gün, saat ve yer,
c. Kurultay gündemi,
d. Belirlenen günde çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının gün, saat, yer ve gündemi belirtilir.


Dilekçeye, Parti Tüzüğü ile Kurultaylar Yönetmeliği eklenir.


Kurultay tarihinden 7 gün önce toplantı yeri, günü ve saatleri ile gündemi içeren bir dilekçe ilçelerde Kaymakamlığa, illerde Valiliğe bir yazı ile bildirilir. Bu yazıya delege listesi eklenmez.

 

 

Kurultay yeter sayısı ve kurultay başkanlık kurulu seçimi


Madde 26- İl ve ilçe kurultayları, salt çoğunluk ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı bulunamazsa, ikinci toplantı önceden belirlenen gün ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılır.


İl ve ilçe kurultayını başkan, başkan yoksa diğer bir yönetim kurulu üyesi, o da yoksa üst yönetim birimi temsilcisi açar (Siyasi Partiler Yasası, Md.21/2).

 

 

İl ve ilçe kurultaylarının gündemi


Madde 27- İl ve ilçe kurultaylarının gündemi yönetim kurullarınca belirlenir.


Gündemde, başkanın kurultayı açışı, kurultay başkanlık kurulunun seçimi, çalışma ve mali raporlarının açıklanması ve görüşülmesi, onaylanması, mali raporun aklanması, organların seçilmesi Genel Kurultaya sunulacak Merkez Karar Kurulu çalışma raporu ile Parti’nin kurultay sonrasında çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerin alınması ve yönetim kurullarının yararlı gördüğü başka konular bulunur.


Gündemin maddelerinin sırası değiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesi için çoğunluk kararı gerekir. Üst yönetim kurulunun, Merkez Karar Kurulu’nun ya da Merkez Yürütme Kurulu'nun istemi ile önerilen konu gündeme alınır.

 

 

Kurultay başkanlık kurulu seçimi


Madde 28- İl ve ilçelerde kurultay başkanlık kurulu, bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile yönetim kurullarınca belirlenen sayıda yazman üyeden oluşur. Açış konuşmasından sonra kurultay başkanlık kurulu seçimi açık oy ve sayımla yapılır.

 

 

İl ve ilçe kurultaylarında seçilecek kurul üyeleri ve delegeler


Madde 29- İlçe kurultayında; ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile il örgütü üye sayısının 600'ü aşması durumunda, il yönetim kurulunun belirlediği orana göre il kurultayı delegesi seçilir.


İl kurultayında, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu üyeleri ile Merkez Karar Kurulu’nun belirlediği sayıda Genel Kurultay delegesi seçilir (Siyasi Partiler Yasası, değişik Md.19/4, 20/8 ve Vatan Partisi Tüzüğü, Md. 27).

 

 

Seçimlerin yapılması


Madde 30- İl ve ilçe kurultaylarında seçimler, ilçe seçim kurulları denetiminde yapılır.

 

 

İl ve ilçe yönetim kurulu sayıları


Madde 31- İl yönetim kurulları, il kurultaylarında gizli oyla seçilecek İl Başkanı ile 6 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Ancak, o ildeki üye sayısının 1000’i aşması halinde, İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı ile 12 asıl ve 6 yedek üyeden, üye sayısı 2000’i aşması halinde İl Başkanı ile 20 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur.


İlçe yönetim kurulları, ilçe kurultayında gizli oyla seçilecek İlçe Başkanı ile 4 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Ancak, o ilçedeki üye sayısının 300’ü geçmesi halinde, İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı ile 6 asıl, 3 yedek üyeden; üye sayısı 1000’i geçmesi halinde İlçe Yönetim Kurulu İlçe Başkanı ile 12 asıl, 6 yedek üyeden oluşur. (Siyasi Partiler Yasası, değişik Md. 19/4 ve 20/8; Vatan Partisi Tüzüğü, Md. 27–28).

 

 

İl disiplin kurulu


Madde 32- İl disiplin kurulu, il kurultayında gizli oyla seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulları başkanlarını kendi içlerinden seçer ve işbölümünü yaparlar (Siyasi Partiler Yasası Md.19/7; Vatan Partisi Tüzüğü, Md.46).

 

 

VI. BÖLÜM
GENEL KURULTAY

 

Genel Kurultay’ın oluşumu


Madde 33- Genel Kurultay’ın seçilmiş delegeleri TBMM üye tam sayısının iki katını geçemez. Kaç üye için bir delege seçileceğini Genel Kurultay öncesinde Merkez Karar Kurulu belirler (Vatan Partisi Tüzüğü, Md.19).


Genel Kurultay’ın doğal delegeleri, Genel Başkan, Merkez Karar Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile üyeliği devam eden Parti kurucuları, Parti üyesi bakan ve milletvekilleridir.

 

Genel Kurultay gün, yer, saat ve gündeminin belirlenmesi


Madde 34- Genel Kurultay’ın gündemini, gün, yer ve saatini, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının gün, yer ve saatini Merkez Karar Kurulu belirler.


Genel Kurultay, Genel Başkan tarafından toplantıya çağırılır.

 Genel Kurultay’ın açılışı, Başkanlık Kurulu’nun seçimi ve gündem

 

Madde 35- Genel Kurultay, saygı duruşu ve Genel Başkanın açılış konuşmasıyla başlar.


Açış konuşmasından sonra Genel Kurultay Başkanlık Kurulu'nun seçimi açık oylama yöntemiyle yapılır. Genel Kurultay Başkanlık Kurulu, bir başkan, iki başkan yardımcısı ve Merkez Karar Kurulu’nun belirleyeceği sayıda üyeden oluşur.


Genel Kurultay Başkanlık Kurulu'nun seçiminden sonra gündemin görüşülmesine geçilir.


Kurultaya katılan üyelerin çoğunluğunun oyu ile gündeme yeni maddeler eklenebileceği gibi gündem maddelerinin sırası da değiştirilebilir.

 

 

Genel Kurultay’da seçilecek kurullar


Madde 36- Genel Başkan, Merkez Karar Kurulu üyeleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri Genel Kurultay’da seçilir.

 

 

VII. BÖLÜM
SEÇİMLERİN ORTAK HÜKÜMLERİ

 

Seçimlerin genel ilkeleri


Madde 37- Partinin Merkez Karar Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, il ve ilçe yönetim kurulları ile il disiplin kurulu ve üst kurultaya delege seçimleri gizli oy, açık ve aralıksız sayım ilkesine göre yapılır.


Kurultaylarda yapılan seçimler için hazırlanacak oy pusulalarında her organın adayları, diğer organ adaylarından ayrı olarak, alfabetik sırayla tek bir listede gösterilir. Aday listelerinde asıl ve yedek ayrımı yapılmaz. Aday sayısı seçilmesi gerekli asıl ve yedek üye sayısı toplamından az olamaz.


Yönetim ve disiplin kurulu üyelikleri ile delege seçimlerinde adayların, o kurultayın delegesi olma koşulu aranmaz. Kurultay delegesi olmayan üyeler de aday gösterilebilir.

 

 

Oy kullanma


Madde 38- Seçimlerde; seçim kurulu başkanına onaylattırılarak örgüt binasında asılmak suretiyle üyelere duyurulan ve kesinleşen listeler esas alınır. Bu listelerde adları olmayanlar oy kullanamazlar.


Delegeler, aday adlarının alfabetik sıraya göre yer aldığı liste üzerinde belirlenen yerleri işaretleme yoluyla oylarını kullanırlar.


Organa seçilecek üye sayısından daha çok aday adının ya da yarısından az sayıda aday adının işaretlendiği ya da oy kullananın kimliğini belli edecek işaretler taşıyan oylar geçersizdir.

 

 

Seçim sonucu


Madde 39- Organlara ve delegeliğe seçilenler, aldıkları oy sayısına göre belirlenir. Eşit oy durumunda, daha genç olan seçilmiş sayılır.

 

 

Seçim sonuçlarının bildirilmesi


Madde 40- Kurultaylarda asıl ve yedek olarak seçilen kurul üyelerinin listesi, seçim yapılan yerin mülki amirliğine 15 gün içinde bildirilir.
Bu bildirime, yedekler de dahil seçilenlerin;
a) Nüfus cüzdanı fotokopileri ya da nüfus kayıt belgeleri
b) Adli sicil kayıtları
c) İkametgâh belgeleri
eklenir.


Seçim sonuçlarını içeren belgelerin (Mazbata, Yönetim Kurulu Çizelgesi ve Alındı Belgesi) bir örneği Genel Sekreterliğe gönderilir.

 

 

Kurultaylarda kararların oylanması ve tutanak


Madde 41- Kurultayda kararlar, aksi yönde bir karar yoksa açık oylama ile alınır. Kararlar başkanlıkça kurultay delegelerine duyurulur.


Kurultaylarda ibra edilecek kurul üyeleri bu konudaki oylamaya katılamazlar.


Kurultay çalışmaları Kurultay Başkanlık Kurulunca, kurultayın bittiği gün düzenlenecek bir tutanakla saptanır ve kurul üyelerince imzalanır. Aynı gün, seçilen kurulların başkanlarına tutanak karşılığında verilir. Tutanağın birer örneği, ilgili Parti biriminin duyuru panosuna asılır. Yedi gün süreyle asılı kalır.

 

 

Kurultay sonuçlarına itiraz


Madde 42- Seçimler sırasında yapılan işlemlerle seçimlerin sonuçlarına itirazlar tutanakların düzenlenmesinden sonraki iki gün içinde seçim kuruluna yapılır.

 

 

Uygulanacak Hükümler


Madde 43- Kurultayların yapılmasında öncelikle Parti Tüzüğü ve Kurultaylar Yönetmeliği ile burada düzenlenmemiş durumlarda Siyasi Partiler Yasası'nın ve Dernekler Yasası’nın hükümleri uygulanır.

 

 

Yürürlük


Madde 44- Bu Yönerge, Merkez Karar Kurulu’nun 17.10.2009 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 


VATAN PARTİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

 

 


EK: KURULTAYLARLA İLGİLİ HUKUKİ BİLGİLER

 

Kurultaylarla ilgili olarak incelenmesi gereken hukuki metinler şunlardır:
- Parti Tüzüğü
- Kurultaylar Yönergesi
- Öncü Gençlik, Öncü Kadın ve Temsilcilik Yönetmelikleri
- Siyasi Partiler Yasası'nın kurultaylarla ilgili 19. 20. ve 21. maddeleri.

 

Seçim kurullarına ve mülki amirliklere verilecek dilekçelerin birer örneği ekte sunulmuştur.

 

 

İLÇE SEÇİM KURULLARINA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ :

 

Sayı : ....... ../../....
Konu : Olağan İl/ İlçe Kurultayı hk.

 

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına
.................


Vatan Partisi............................İl/İlçe örgütünün.............. tarih ve .......... sayılı kararı gereği;
Vatan Partisi...........................İl/İlçe Örgütü Olağan Kurultayı ...................... tarihinde, saat ........’de ............................................. adresinde başlayacaktır.
1. toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantı aynı yerde ................. günü saat .............. da yapılacaktır.
Kurultaya katılacak delegelerin listesi ekte iki adet olarak sunulmuştur.
Kurultay gündemi aşağıdadır.
Delegelerin listesinin onaylanmasını ve gereğini dileriz.
Saygılarımızla.

İl/İlçe Başkanı

Gündem:
1.
2.
3.

 

 


MÜLKİ AMİRLİKLERE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ :


Sayı : ....... ../../....
Konu : Olağan İl/ İlçe Kurultayı hk.

 

Valilik/Kaymakamlık Makamına
.....................


Vatan Partisi............................İl/İlçe örgütünün.............. tarih ve .......... sayılı kararı gereği;
Vatan Partisi...........................İl/İlçe Örgütü Olağan Kurultayı ...................... tarihinde, saat ........’de ............................................. adresinde toplanacaktır.
1. toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantı aynı yerde ................. günü saat .............. da yapılacaktır.
Kurultay gündemi aşağıdadır.
Gereği için bilginize sunarız.
Saygılarımızla.

İl/İlçe Başkanı

Gündem:
1.
2.
3.

 

 

 

 

KURULTAY SONRASI MÜLKİ AMİRLİKLERE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ :

 

Sayı : ....... ../../....
Konu : Olağan İl/ İlçe Kurultayı hk.

 

Valilik/Kaymakamlık Makamına
.....................


Vatan Partisi.........................................İl/İlçe Örgütü Olağan Kurultayı ................... tarihinde yapılmıştır. İl/İlçe Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyeliklerine seçilenlerle ilgili gerekli belgeler ilişiktedir.
Gereği için bilginize sunarız.
Saygılarımızla.

İl/İlçe Başkanı

 

 

 

 

EKLER :
1. Yönetim Kurulu çizelgesi (2’şer adet)
2. İlçe Seçim Kurulu’nca düzenlenmiş Seçim sonuç belgesi (Mazbata) (2’şer adet)
3. Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin;
a) Nüfus kayıt örnekleri (ya da Nüfus cüzdanı fotokopisi) (2’şer adet)
b) İkametgâh belgeleri (2’şer adet)
c) Adli Sicil belgeleri (2’şer adet)