DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

Kabul Tarihi : 19.02.2005
Değişiklik Tarihi : 26.02.2012

I. GENEL ESASLAR

Amaç
MADDE 1 
Bu Yönetmeliğin amacı, Vatan Partisi’nin Disiplin Kurullarının yetki ve görevleriyle toplanma ve çalışma usullerini düzenlemektir. 

Dayanak
MADDE 2 
Bu Yönetmelik, Vatan Partisi Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Disiplin Kurulları
MADDE 3 
a) Merkez Disiplin Kurulu: Genel Kongrede gizli oyla seçilen yedi asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
b) İl Disiplin Kurulu: İl Kongresinde gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
c) TBMM Grup Disiplin Kurulu: TBMM Grubunca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 

Disiplin Kurullarında Görev Bölüşümü
MADDE 4
Disiplin Kurulları, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonraki yedi gün içinde en çok oyu alan üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasından bir başkan, bir raportör ve bir yazman seçerler. 
Gerekli durumlarda bu görevlerden ikisi bir üye tarafından yürütülebilir.

a) Başkan
1. Üyeleri toplantıya çağırır.
2. Toplantıları yönetir.
3. Kurulun uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar. 

b) Raportör 
1. Dosyaları kendisine verilmesinden sonraki 10 gün içinde ön incelemeden geçirir ve bu inceleme sonucunu bir rapor haline getirir; bu raporu ilk toplantıda kurula sunar. 
2. Başkanın olmadığı zamanlarda Kurul’a başkanlık eder.

c) Yazman 
1. Toplantı gündemini hazırlayarak başkanın onayından sonra toplantı çağrısıyla birlikte üyelere duyurur.
2. Kurulun yazışmalarını yapar.
3. Kurul evrakını düzenler ve korur.
4. Başkanın ve raportörün yokluğunda Kurula başkanlık eder. 

II. YETKİ VE GÖREVLER

Disiplin Kurullarının Yetki ve Görevleri
MADDE 5 
Disiplin Kurulları, 
Parti Programına, Tüzüğe ve organ kararlarına aykırı davrandığı öne sürülen üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yaparak; ilgiliye Tüzükte gösterilen ve bu Yönetmelikte sayılan cezalardan uygun olanını verir veya onu aklar. 

Yönetici ve Üyelerin Disiplinle İlgili Görevleri
MADDE 6
Parti yönetim organları ve üyeleri, Disiplin Kurullarının soruşturmalarını kolaylaştırmak, ilgili belgelerin toplanmasına yardımcı olmakla yükümlüdür. İl Disiplin Kurullarının gerekli harcamaları İl Saymanlığınca, Merkez Disiplin 
Kurulunun harcamaları Genel Saymanlıkça karşılanır. 

III. İŞLEYİŞ

Disiplin Kurullarının Toplanma Zamanı
MADDE 7
Başkanın çağrısı ile toplanır, gündemdeki konuları görüşür. 

Disiplin Kurullarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı
MADDE 8 
Disiplin Kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Oylarda eşitlik halinde toplantı başkanının oyu iki oy sayılır. 

Disiplin Kurulları Arasında Görev Bölümü
MADDE 9
a) Merkez Disiplin Kurulu
1. Merkez Karar Kurulu üyeleri,
2. Merkez Disiplin Kurulu üyeleri,
3. İl Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri hakkında, 

b) İl Disiplin Kurulları
İl örgütünün üyeleri hakkında, 

c) TBMM Grup Disiplin Kurulu 
Partili milletvekilleri hakkında gerekli soruşturmaları yürütür ve karar verir. 
TBMM’de grup kurulmamış olması durumunda bu görevi Merkez Disiplin Kurulu yerine getirir. 

Şikâyet Hakkı
MADDE 10 
Parti disiplinine aykırı davranıldığı kanısını taşıyan organlar ve üyeler, ilgili hakkında disiplin işlemi yürütülmesi için başvurabilirler. 
a) Merkez Karar Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle İl Yönetim ve İl Disiplin Kurulu üyeleri hakkındaki şikâyetler Merkez Karar Kuruluna,

b) İlçe Yönetim Kurulu hakkındaki şikâyetler İl Yönetim Kuruluna, 

c) Üyeler hakkındaki şikâyetler İlçe Yönetim Kuruluna, 
yazılı olarak yapılır. Sözlü şikayetler tutanağa bağlanır.

Disiplin Kurulu’na Sevk Yetkisi
MADDE 11
Disiplin Kuruluna sevk yetkisi;
a) Üyeleri disiplin kuruluna sevketme yetkisi, bağlı bulunduğu il, ilçe örgütlerinin ve Merkez Yürütme Kuruluna aittir. Ayrıca, herhangi bir üye, ilçe örgütü üyelerinin üçte birinin imzaladığı gerekçeli bir yazıyla Disiplin Kuruluna sevk edilebilir.

b) Merkez Karar Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerini Merkez Disiplin Kuruluna sevk kararı, başvurudan sonraki ilk toplantıda Merkez Karar Kurulunun üçte iki çoğunluğunun oyu ile alınır. 

c) Bunlar dışındaki yönetim ve disiplin organlarının üyelerini disiplin kuruluna sevk yetkisi, üyesi olduğu kurula ve bir üst organa aittir. 

d) Merkez Yürütme Kurulu veya disiplin kurulları, sevk edilen üyenin Parti üyeliğini veya görevini, kesin karar verilene kadar tedbir kararıyla askıya alabilir.

d) Yetkili organ, disipline aykırılık başvurusunu incelemeye değer bulursa, ilgili Disiplin Kuruluna sevk eder. Disiplin Kuruluna sevk yetkisini kullanan organlar, aykırılık iddiasını ve kanıtları başvurularına eklerler, olayın tanıkları varsa bu tanıkların ad ve adreslerini yazarlar.

Soruşturma Usulü
MADDE 12
Disiplin Kurulları, yazılı başvuru üzerine, şikayet edilen kişiyi ifade vermeye çağırır. İmza karşılığı verilen ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderilen çağrı yazısında ifade için bulunulması gereken yer, tarih ve saat belirtilir. Kendisi hakkındaki iddia açıkça bildirilerek savunması istenir.
Şikayet edilen kişinin adresinin bilinmemesi ya da bilinen adreslerine tebligat yapılamaması halinde, Disiplin Kurulunun çağrı yazısının özeti, üyesi olduğu parti örgütüne gönderilir, parti örgütünün panosunda bir hafta süre ile asılarak duyurulur. 
Bu konuda tutulan ve askı tarihini de belirten tutanak Disiplin Kuruluna iletilir. Askı süresinin sonunda çağrı yazısı tebliğ edilmiş sayılır.
İfadeler yazılı olarak alınır veya sözlü ifadeler tutanağa geçirilir. İfadelerine başvurulacak olanlar başka yerdeyse, ifadeleri iadeli taahhütlü posta ile ya da o yerdeki Disiplin Kurulu aracılığıyla alınabilir. Sorular, yazılı yöneltilir. Şikayet edilene ifadesini vermesi için 15 gün süre tanınır.
İfade alındıktan sonra Başkan, Kurulu en geç bir ay içinde toplantıya çağırır. 
Merkez Disiplin Kurulu üyesi kendisi hakkındaki şikayetin görüşüleceği toplantılara katılamaz. Yerine asıl üye gibi görev yapmak üzere geçici olarak sıradaki yedek üye çağrılır. 
Disiplin Kurulu, kanıtları inceler. Bunları yeterli görmezse tanık dinleyebilir. Konuyu yerinde inceleyebilir. Gerekli görürse bilirkişi incelemesine başvurabilir. 

Ek Savunma
MADDE 13 
Belge, bilgi ve tanık ifadelerinin toplanmasından sonra, Disiplin Kurulu gerekli görürse; hakkında soruşturma yapılan kişinin yeniden savunmasını isteyebilir.
Savunma sözlü ya da yazılı yapılabilir.
İfade vermeyenler veya 15 gün içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bunlar hakkında, eldeki bilgi ve kanıtlara göre karar verilir. 
Şikayet edilenin, şikayete konu eylemden sonra her ne sebeple olursa olsun üyeliğinin sona ermesi, hakkında disiplin soruşturması yapılmasına ve karar verilmesine engel değildir.

Karar Süresi
MADDE 14
Disiplin Kurulları, inceledikleri dosyalar hakkında, başvurudan sonra en geç üç ay içinde karar verirler. 
Gecikmeyi haklı kılan bir neden yoksa, sevk eden kurul, İl Disiplin Kurulu hakkında Merkez Disiplin Kurulu’na başvurur. Bu durumda Merkez Disiplin Kurulu, ilgili İl Disiplin Kurulunu yazılı olarak uyarır ve bir aylık süre verir. Yine sonuç alınamaması halinde soruşturma dosyasını isteyerek esastan inceler ve karara varır. 

Kararların İçeriği ve Bildirimi
MADDE 15 
Kararlar gerekçeli olarak verilir. Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri karar defterine yazılır, kararın verildiği toplantıya katılanlarca imzalanır. 
Disiplin Kurulu kararları ilgiliye, ilgili bir organda görevliyse organın başkanına, şikâyetçiye ve ilgilinin bağlı olduğu İlçe Başkanlığına imza karşılığı ya da iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.
Şikayetçi ya da ilgilinin adresinin bilinmemesi ya da bilinen adreslerine tebligat yapılamaması halinde bu bildirim, 12. maddede belirtilen usul ve yöntemle yapılır.
İlgiliye yapılan bildirimde, cezayı gerektiren davranışını nasıl düzeltebileceği ve nasıl iyi bir Parti üyesi olabileceği konusunda yol gösterilir. 
Kararda ayrıca itiraz yolu ve süresi hakkında bilgi verilir.

İtiraz Hakkı
MADDE 16
İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı ilgili üye, İl ve İlçe Yönetim Kurulları, kararın bildirilmesinden itibaren yedi gün içinde, karar veren Disiplin Kuruluna vereceği dilekçe ile itiraz edebilir. 
İl Disiplin Kurulu, dosyayı itiraz dilekçesiyle birlikte Merkez Disiplin Kurulu’na gönderir.
Bu süre içinde itiraz edilmeyen ve çıkarma ile geçici çıkarma dışında kalan cezalar kesinleşir. 
Merkez Disiplin Kurulu, itiraz edilen kararları inceleyerek onaylar, kaldırır ya da yeniden görüşülmesi kararıyla iade eder.
İl ve TBMM Disiplin Kurullarınca verilen çıkarma ve geçici çıkarma cezaları, Merkez Disiplin Kurulu’nun onayıyla kesinleşir. Bu konudaki kararlar, verildikten sonraki on gün içinde, onaylanması istemiyle dosyanın bütünüyle birlikte, Merkez Disiplin Kuruluna gönderilmek üzere, İl Yönetim Kurulu’na tutanakla teslim edilir. 
Yönetim kurulları bu dosyaları, teslim alma tarihinden sonraki on gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna gönderir. 
İtiraz üzerine gelen dosyalar Merkez Disiplin Kurulunca incelenir. Soruşturmanın usulüne uygun yapıldığı, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerinin doğru uygulandığı kanısına varırsa kararı onaylar. Soruşturmada eksiklik bulması ya da Tüzük ve Yönetmelik hükümlerinin doğru uygulanmadığı kanısına varması durumunda konuyu yeniden ele alıp görüşmesi için İl Disiplin Kuruluna iade eder. İade kararında gerekçe belirtilir. 
İl Disiplin Kurulları, iade edilen dosyayı inceledikten sonra eski kararında direnirse, son karar Merkez Disiplin Kuruluna aittir. 
Merkez Disiplin Kurulunun kararlarına karşı Merkez Karar Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, ilgili örgüt ya da ilgili üye, yedi gün içinde itirazda bulunabilir. Bu istem üzerine verilen karar kesindir.
Kesinleşmiş disiplin cezalarını kaldırma yetkisi Genel Kurultayındır.

IV. DİSİPLİN CEZALARI 

Disiplin Cezaları
MADDE 17
Disiplin Kurullarınca verilebilecek cezalar şunlardır:
1. Uyarı,
2. Kınama,
3. Göreve son verme,
4. Geçici çıkarma,
5. Kesin çıkarma. 

V. DİSİPLİN SUÇLARI

Uyarı Cezasını Gerektiren Suçlar
MADDE 18 
Uyarı cezası,
Parti görevlerini yerine getirmeyen ve disipline uymayan üyelere, uyarı cezası verilir.
Parti’nin bütün kademe ve örgütleri de kendilerine bağlı üyelerine uyarıda bulunabilirler.

Kınama Cezasını Gerektiren Suçlar
MADDE 19 
Kınama cezası, disiplinsizliği sürdüren üyelere verilir.

Göreve Son Verme Cezasını Gerektiren Suçlar
MADDE 20
Göreve son verme cezası, Parti örgütlerinin çalışmasını engelleyenlere verilir.

Geçici Çıkarmayı Gerektiren Suçlar
MADDE 21 
Üyelikten geçici çıkarma; 
a) Parti Tüzük ve Programına, organ kararlarına aykırı davranışta ısrar edenler ve uyarıya rağmen bu davranışlarını sürdürenler hakkında uygulanır. 

b) Geçici çıkarma cezası verilenler, cezayı veren Disiplin Kurulunun belirleyeceği en az bir, en çok iki yıllık sınama süresi içinde yöneticilik yapamazlar. Seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. Bunun dışındaki bütün parti görevlerini yerine getirirler. Yetkili disiplin kurulu, ceza süresinin yarısı dolduğu zaman, Parti örgütünün raporunu değerlendirerek cezanın son bulmasına karar verebilir.

Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Suçlar
MADDE 22
Üyelikten kesin çıkarma cezası,
a) Parti Tüzük ve Programına ve organ kararlarına aykırı davranışta ısrar edenler,
b) Parti Tüzük ve Programını temelden reddedenler, 
c) Hizip kuranlar,
d) Parti disiplinini çiğnemekte ısrar edenler
hakkında uygulanır. 

Daha önce Partiden çıkarılmış bir üyenin Partiye yeniden üye yazılması, ancak Merkez Yürütme Kurulu’nun onayıyla olur. 

VI. TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar 
MADDE 23
Disiplin Kurulları aşağıdaki defter, dosya ve kayıtları tutarlar:
a) Karar defteri, 
b) Gelen yazıların aslının korunduğu “Gelen yazılar” dosyası, 
c) Giden yazıların suretinin korunduğu “Giden yazılar” dosyası, 
d) Gelen giden yazıların kaydedildiği “Gelen ve giden yazılar kayıt defteri”.

VII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Tamamlayıcı Kurallar
MADDE 24
Bu Yönetmelikte belirtilmemiş olan konularda, Partinin Tüzük, Yönetmelik ve kararları ile genel hukuk kuralları geçerlidir.

VIII. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlük Tarihi
MADDE 25
Bu Yönetmelikteki değişiklikler, Merkez Karar Kurulunun 26 Şubat 2012 tarih ve 51 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme Yetkisi
MADDE 26
Bu Yönetmelik, Merkez Disiplin Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu’nca yürütülür.