MYK Kararları - 4 Temmuz 2020

Merkez Yürütme Kurulu Kararları:

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu 1 Temmuz günü yaptığı genişletilmiş toplantıda başta barolar olmak üzere meslek örgütleri alanındaki gelişmeleri değerlendirmiş ve Partimizin izleyeceği politikaları ve görevleri saptamıştır. Toplantıda alanda çalışmalara önderlik eden arkadaşlar da hazır bulunmuştur.
Ayrıca “HDP Kapatılsın Kampanyası” ve Eğitim Büromuzun yeniden düzenlenmesi ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır.1- “HEDEF: MESLEK ÖRGÜTLERİNİ
MİLLİ YÖNETİMLERE KAVUŞTURMAK”


10. Genel Kurultayımız’da kararlaştırdığımız, “Merkezi Görev: Halk Örgütlerinde Milli Yönetim” politikamızın gereği, Meslek örgütleri alanındaki hedefimiz, bu örgütleri mesleğin ve meslek mensuplarının hak ve hukukunu savunan milli yönetimlere kavuşturmaktır.


Bugün başta Türk Tabipler Birliği (TTB) ve TMMOB olmak üzere ne yazık ki birçok meslek örgütümüz, PKK, sahte sol ve CHP işbirliğinden oluşan yönetimleri eliyle ABD’nin iç cephemizi zaafa uğratma ve yıkıcılık girişimlerinin mevzileri haline getirilmiştir. Bu örgütleri emperyalizmin yıkıcılık ve bozgunculuk üsleri olmaktan kurtarmak öncelikli görevimizdir.


Bir yanda emperyalizmin güdümündeki bölücü ve yıkıcı cephe, bunun karşısında ise Türkiye cephesi. Yakın dönemde Türkiye’de her alanda şekillenen bu yeni saflaşma, meslek örgütlerinde de bire bir geçerlidir. Bu saflaşma stratejiktir, günün koşullarına göre değişecek taktik bir durum değildir.


Bozguncu cephenin bileşenleri PKK, sahte sol ve Yeni CHP’dir. Barolarda, tabip odalarında ve mühendis, mimar, şehir plancıları odalarında, bir çok önemli olayda görüldüğü üzere bu gruplar uzunca süredir birlikte hareket etmektedirler. Buna karşılık Kemalistler, Muhafazakarlar ve Milliyetçilerden oluşabilecek vatansever cephe ise henüz yeni yeni şekillenmektedir ve olgunlaştırılması tamamen bizim çabalarımıza bağlıdır. Öncü ve yapıcı görev Vatan Partili meslek öncülerinin
omuzlarındadır. Bizim öncü, yapıcı ve cesur bir tavır içinde olmamız, köşeli ve net duruş göstermemiz, bu görevin üstesinden gelmede belirleyicidir.


Meslek örgütlerimiz 1960’ların ikinci yarısından itibaren Türkiye’de yükselen büyük antiemperyalist ve demokratik kitle hareketinin rüzgarıyla altın dönemini, en güçlü ve saygın yıllarını yaşamıştı. Açıklamaları ve çağrıları kamuoyunda karşılık görüyor, gerektiğinde binlerce meslek mensubunu alanlara çıkarabiliyor, seferber edebiliyordu. Ne var ki 1980’lerden itibaren gerici iktidarlar meslek odalarında mühendislerin ve doktorların üyelik zorunluluğunu yasal değişikliklerle kaldırdılar ve bazı mesleki işlemler üzerinden sağladığı gelir kaynaklarını kestiler. Meslek odalarını güçsüzleştirme ve itibarsızlaştırma uygulamalarına giriştiler. Öte yandan, önde gelen bazı odaların yönetimleri ise bu kez Türkiye’de emperyalist merkezlerden estirilen “küreselleşme” rüzgarına kapılarak vatanseverlik ve emekçileri savunma tavrından uzaklaştılar. Tabanlarından koptular, menfaat gruplarına dönüştüler. Ne pahasına olursa olsun odalardaki iktidar mevzilerini ellerinde tutma telaşına düştüler. Böylece emperyalizmin kanatları altında palazlandırılan etnik bölücülüğün ve neoliberal sözde sol çizginin temsilcileri haline geldiler. Bu da meslek odalarını güçsüz, itibarsız, her türlü saldırıya açık bir duruma düşüren en önemli etken oldu.


Çözüm “Çoklu” Meslek Odaları Değil!

Ak Parti hükümeti, meslek örgütlerini yıkıcı bozguncu üsler olmaktan kurtarmanın yolunu, çıkartacağı yasa değişikliklerinde görmektedir. Yasal zorlamayla meslek örgütlerini “çoklu örgüt” ve “tabansız örgüt” haline getirmeyi amaçlıyorlar. Böylece meslek örgütleri adları her ne kadar meslek örgütü olarak kalsa da etkisiz derneklere dönüşmüş olacaktır.


Oysa yapılması gereken, bu örgütleri etkisiz ve itibarsız derneklere dönüştürmek değil, tabandaki vatansever çoğunluğu birleştirmek, harekete geçirmek ve ayağa kaldırmaktır. Odaları milli yönetimlere kavuşturmaktır. Eğer bir yasa değişikliği yapılacaksa bu, meslek mensuplarını kendi meslek örgütlerine üye olmayı zorunlu kılmak ve örgüt yapısında temsilde adaleti sağlayacak yöntemleri yürürlüğe sokmak şeklinde olmalıdır.


Cesaretle Öne Atılacağımız Bir Dönem

Çözüm bizdedir, Vatan Partisi’ndedir. Meslek örgütlerindeki Partili arkadaşlarımız bütün güçlerini bir araya getirmeli, vatansever tabana seslenecek araçları oluşturmalı, bunları hızla devreye sokarak sürece daha etkili müdahalelere girişmelidir. Özellikle sağlıkçı arkadaşlarımızın kendi alanlarında attıkları adımlar ve yarattıkları örnekler cesaret vericidir. Kendimize ve milli tabana güvenmeli bu örnekleri diğer alanlara da taşımalı, yakın gelecekte yükselmesi kaçınılmaz olan büyük devrimci dalgadan da güç alarak anlamlı başarılara imza atmalıyız.2- HDP KAPATILSI KAMPANYASI


10 Haziran 2020 tarihinde Sayın Hasan Korkmazcan’ın çağrısıyla başlayan


“HDP Kapatılsın” kampanyası, önemli şahsiyetlerin imzasıyla ortak bildiri olarak kamuoyuna ilan edildi. Kampanya hem önemli şahsiyetler bakımından hem de kamuoyundan kısa zamanda büyük ilgi gördü.


Partimizin görevleriyle ilgili Örgütlerimize gönderdiğimiz 12 Haziran 2020 tarih ve 10-206 nolu genelgemizi ekte tekrar gönderiyoruz.


Genelgede 3. Maddede belirtilen “Örgütlerimizin en önemli çalışmalarından birisi de illerimizde bulunan önemli şahsiyet, yerel yönetici, siyasi parti temsilcileri, kitle örgütü, sendika, oda ve birlik yöneticileri ile görüşmeler yaparak, kampanyaya imza vermelerini sağlamaktır.” görevi kampanyanın başarısı için tayin edicidir.


Örgütlerimiz Kıdem Tazminatı konusunda çok başarılı bir faaliyet örneği verdiler. Aynı kararlılıkla bu kampanyamızı da sürdürmeliyiz.3- EĞİTİM BÜROSU


Sayın Prof. Dr. Tülin Oygür’ün görev değişikliği nedeniyle başkanlığından ayrılmak zorunda kaldığı Eğitim Bürosu önümüzdeki siyasi ihtiyaçlar da gözetilerek yeniden düzenlenmiştir.


Sayın Osman Bilge Kuruca başkanlığında oluşturulan Eğitim Bürosu aşağıdaki arkadaşlardan teşekkül etmiştir:


Başkan:
Osman Bilge Kuruca


Üyeler:


Ali Karşılayan, Serdar Üsküplü, Yıldırım Koç, Meltem Ayvalı, Özgür Bursalı, Aslan Kılıç, Çağdaş Cengiz, Savaş Oruç, Cemil Gözel, Emrah Maraşo, Hüseyin Karanlık, Bayram Yurtçiçek, Turan Özlü, Atakan Hatipoğlu, Ali Mercan, Sefa Koçoğlu, Cengiz Çakır.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.Utku Reyhan
Genel Sekreter