Düzce Üretim Devrimi Kurultayı gerçekleşti

Düzce İl Başkanlığımız, Düzce Üniversitesi Teknopark Salonunda Üretim Devrimi Kurultayı düzenledi

Tarih:

1/3
2/3
3/3

Vatan Partisi Düzce İl Başkanlığı ,11 Ocak 2020 Cumartesi günü Düzce Üniversitesi Teknopark Salonunda Üretim Devrimi Kurultayı düzenledi. Kurultayda Vatan Partisi genel başkanı Sayın Doğu Perinçek,Düzce üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Halil İbrahim Uğraş,Düzce Ziraat Odası başkanı sayın Ramazan Öztürk, Akçakoca Ziraat Odası başkanı sayın Levent Şahin Başaran, Akçakoca turizm derneği başkanı sayın Rıza Çakar,Esnaf ve Sanatkarlar Derneği başkanı sayın Mehmet Tuncer konuşmacı olarak katılmışlardır.Program sonunda Sayın doğu Perinçek katılımcılara Üretim Devrimi kitabını imzalamıştır.

 

***

 

Düzce Üretim Devrimi Kurultayı

Sonuç Bildirgesi

(11 Ocak 2020)

 

Düzce Üretim Devrimi Kurultayı, 11Ocak 2020 Cumartesi günü Düzce Üniversitesi Teknopark Konferans Salonu’nda toplandı. Çiftçi,akademisyen,esnaf,sanayici ve turizm temsilcileri ile işçi ve üreticilerin katıldığı Kurultay, verimli görüşmelerden sonra aşağıdaki Sonuç Bildirgesini yayınlamayı kararlaştırdı.

 

 

1.  Durum ve Görev: Zorlukları Yenmek!

 

Ekonomide zorluklar var. Güvenlikte Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta odaklanan ciddî tehditler var. ABD güdümlü PKK ve FETÖ terörüne karşı devletçe ve milletçe yürüttüğümüz mücadele başarıyla ilerliyor. Türkiye’nin gündemi, zorlukları yenmektir. Zorlukları devlet ve milletçe birleşerek kesinlikle yeneceğiz!

 

 

2.  Gündem: Üretim Devrimi

 

Üreticiyi kambur ilan eden Borçlanma Ekonomisi çıkmaza girmiştir. Böyle gitmez!

 

Türkiye, Üretim Devriminin eşiğindedir. Arkada kalan dönemde hükümetler, Atlantik ötesinden ruhsat alarak kurulurdu. Artık Türkiye'yi ABD dayatmalarına karşı koyanlar yönetmektedir ve yönetecektir. Türkiye, Üretim Ekonomisini kuranların ve vatanı birleştirenlerin iktidar dönemine girmiştir. Türk Milleti, bu çetin koşullardan Üretim Odaklı Ekonomiyle çıkacaktır.

 

 

3.  Program: Üretim ve Çalışma Odaklı Ekonomi

 

Türkiye, millî gelirin içinden tasarruf oranını yüzde 25’e çıkartmak, yatırımı büyütmek, fabrika ve işyerleri açmak, tarımına destek vermek, ileri ve geri bütün üretim kapasitesini kullanmak, ülkenin bütün emek güçlerini seferber etmek zorundadır. Emek seferberliği için emekçinin çalışma arzusunu ateşlemek, geniş emekçi yığınlarına dayanmak gerekir.

 

Yüksek teknolojiye hayranlık, kaçınılmaz olarak ithalatı büyütmekte ve dışa bağımlılık getirmektedir. Bu anlayış, borç batağında çırpınmaktan başka sonuç vermiyor. Ayrıca işsizliği büyütüyor ve toplumsal maliyetleri yanında ekonomik maliyeti de ağırlaştırıyor. Tek seçenek, ülkemizin bütün emek birikimini ve donanımını seferber eden Üretim Odaklı Ekonomidir.

 

 

4.  Temel Slogan: Üretici Baş Tacı!

 

İsterse maliyetleri artırsın, isterse geri teknolojiyle olsun, üretimi geliştiren her iş doğrudur. Üretimi baltalayan her uygulama yanlıştır. Üretme işi, üreticiyle yapılır. O nedenle Üretim Ekonomisinin temel sloganı bellidir: Üretici baş tacı!

 

 

5.  İşsizliğe Son Emek Seferberliği

 

Genç ve çalışkan insan kaynağımız, büyük üstünlüğümüzdür. Türkiye’nin olanca emek gücünü seferber etmek, Üretim Devriminin anahtar görevidir. İşsizliğe son vermek için, sermaye yoğun modeller yanında emek yoğun çözümlerin de devreye sokulması gerekir. Ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmeyi ve iç barışı sağlamak için, emek özgürleştirilmeli ve ülkenin insan kaynağı bütünüyle seferber edilmelidir.

 

 

6.  Planlı Karma Ekonomi

 

Önümüzdeki zorlukların üstesinden gelmek için, Kamu girişimi ve planlama şarttır. Bugün özel kesimin talebi de, üretime ve istihdama yönelik kamu müdahalesidir.

 

Devlet kaynakları, kamu mülkiyetine dayanan Kamu İktisadi Teşekküllerine ayrılarak, kapsamlı ve verimli bir yatırım seferberliği yürütülmelidir. Üreticinin özel mülkiyeti, üretimi geliştirmek amacıyla desteklenmelidir.

 

Tasarrufu ve yatırımı artırmak, işsizliğe son vermek, kaynakları halkın ihtiyaçlarına göre verimli kullanmak, kalkınmayı hızlandırılmak, sağlık, eğitim ve adalet başta olmak üzere kamu hizmetini nitelikli olarak yerine getirmek için Kalkınma Planı yapılmalıdır.

 

 

7. Ekmek Teknesini Korumak ve Geliştirmek

 

Ülkenin boş duran kapasitesi, üretim süreçlerine sokulmalıdır. Küçük ve orta sanayi kentlerimiz canlandırılmalıdır.

 

Bugün üreticilerin temel sorunu, Ekmek Teknesini korumak ve geliştirmektir. İflas eden işletmelerde üretimi sürdürmek için, kamu mülkiyeti, işletme emekçilerinin toplu mülkiyeti ve işverenin özel mülkiyetinden oluşan karma mülkiyet biçimleri uygulanmalıdır.

 

 

8. Enerjide ve Stratejik Madenlerde Kamuculuk

 

Enerji üretim, iletim ve dağıtımı kamu eliyle yürütülür. Enerjide millî-doğal kaynaklarımıza öncelik tanınacak, dıştan alınan fosil yakıta bağımlılık en aza indirilecek, akarsu, güneş, rüzgâr, biyoenerji ve yeraltı ısısı gibi temiz ve yenilenebilir kaynaklar değerlendirilecektir. Bağımsız nükleer enerji üretimi ve teknolojisi, güvenliğe ve çevreye uyumlu olarak geliştirilecektir.

 

Millî ekonomi ve ülke savunması açısından stratejik önem taşıyan doğal kaynaklar ile bor, toryum ve uranyum gibi stratejik önem taşıyan madenler kamu eliyle işletilecektir. Yabancı sermayeye verilmiş olan maden ruhsatları ve imtiyazları gözden geçirilerek, millî çıkarlara uygun olmayanlar kaldırılacaktır.

 

 

9. Üreticiyi Koruyan Gümrük Sistemi

 

Tarımdan sanayiye kadar üreticilerimiz, gümrüklerle korunacak, üretimin ve teknolojinin gelişmesine hizmet eden gümrük politikaları uygulanacaktır.

 

 

10. Türkiye’de Türk Lirası ve Güçlü Merkez Bankası

 

Dolar ve Avronun egemenliğine son verilmelidir. Türkiye    çarşılarının sultanı Türk Lirasıdır. Paranın ülkeye girişi ve çıkışı kontrol         edilecektir.

 

Merkez Bankası, dünya para merkezlerinin denetimine verilemez!   Millî Hükümetimizin emrindeki güçlü Merkez Bankası, millî para politikaları uygulamanın en önemle aracıdır.

 

 

11. Komşularla İşbirliği

 

Bütün komşularımız ekonomik kalkınmamız ve güvenliğimiz için çok değerli ortaklarımızdır.

 

Türkiye’nin enerji güvenliği, komşuları olan Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya dostluğundadır.

 

Başta Suriye olmak üzere, Lübnan, Mısır ve Libya ile işbirliği, Doğu Akdeniz ve Ege’deki kaynaklarımızın ve Mavi Vatanımızın güvenliği açısından yaşamsal önemdedir.

 

Batı Asya’da bölgesel ticareti özendiren sistemler geliştirilmelidir.

 

 

12. Avrasya İkliminde Ortak Yatırım ve Paylaşarak Gelişme

 

Yeni bir dünya kuruluyor. Dünya ekonomisinin ve siyasetin ağırlığı Asya’ya kaymaktadır. Teknolojik gelişmenin ve buluşların kıtası artık Asya’dır. Türkiyemiz, Üretim Ekonomisini inşa etmek ve vatanın bütünlüğünü sağlamak için, umudun kıtası Avrasya’ya yerleşmektedir. Türkiye, yükselen Asya uygarlığının öncü ülkeleri arasındaki onurlu yerini alacaktır.

 

Çin, Rusya, Hindistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve diğer Avrasya ülkeleri ile ortak yatırım ve paylaşarak gelişme olanaklarının önü açılmalıdır. Ekonomik işbirliği ile ortak güvenlik arasındaki uyum sağlanmalıdır.

 

Uygarlık birikiminin yurdu olan Türkiye toprakları, Rusya, Çin ve İran’ın kültür ve tarih meraklısı insanları için bir turizm cennetidir.

 

 

13. Örgütlü Üretici

 

Üretim Devrimini başaracak millî seferberlik için halkın ve üreticilerin örgütlü olması gerekir. Başta üretim kooperatifleri olmak üzere bütün üretici sınıflarını örgütleyecek ve Üretim Devriminin örgütlü gücünü etkin kılacağız.

 

 

14. Güçlü Devlet Disiplinli Toplum

 

Millî Devletimiz, küresel sermayenin çıkarlarına teslim olmayacak, milletimizin refahını gözetecektir. Önümüzdeki zorlukları Güçlü Devletle ve Disiplinli Toplumla aşabiliriz. Ekonomik atılım ile ülke güvenliği arasındaki eşgüdümü devlet ve toplum disipliniyle sağlayabiliriz. Üreticiye Dayanan Bağımsız ve Güçlü Devleti inşa etmek, günün siyasal görevidir.

 

15. Tarihsel Miras: Atatürk ve Devlet Birikimi

 

İstiklâl Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin Devrimci Önderi, Mustafa Kemal Atatürk, zorlukları aşmada ve milleti birleştirmede büyük esin kaynağımızdır. Milletimizin çeşitli kavimleri ve inançları birleştiren imparatorluklar birikimi, devlet ve ordu kuruculuğu, bize her zaman gerekli olan tarihsel mirastır.

 

 

16. Zorlukları Paylaştıran Üreticilerin Millî Hükümeti

 

Borçlanma Ekonomisinde ısrar, şiddetlenen sancılardan ve kargaşalıktan başka bir sonuç getirmez. Üretim ve Çalışma Odaklı Ekonominin kuruluşuna bir an önce, millî seferberlik ruhuyla başlamak durumundayız.

 

Üretim Devriminin başarılması için, zorlukların paylaşılması şarttır. Yaşanan ağır ekonomik kriz, toplumun emekçi sınıflarının sırtına yıkılamaz.

 

Üreten ve Bağımsız Türkiye programını hayata geçirmek için, milletin geniş güçlerini birleştiren ve zorlukları paylaştıran bir hükümet, önümüzdeki sürecin biricik çözümüdür. İşçi ve çiftçiden sanayici ve tüccara kadar bütün üretici sınıfları birleştiren Üreticilerin Millî Hükümeti, emeği ve millî sermayeyi kamu önderliğinde seferber edecek, zorlukları paylaştıracak ve Üretim Devrimini başaracaktır.

 

 

17. Devletimize ve Milletimize Güven

 

Türk Milleti, Ergenekon Destanında olduğu gibi, bu zor koşullardan büyük bir seferberlikle çıkacak ve aydınlıklara ulaşacaktır. Devletimizin tarihsel birikimine, milletimizin üretici gücüne ve erdemlerine güveniyoruz.

 

 

18. Düzce Üretim Devrimine Hazırdır

 

Düzce,tarımıyla, sanayisiyle, ve turizmiyle Türkiye üretiminin öncü illerinden olmaya adaydır. ‘’Değer Üreten Üniversite’’ sloganını kullanan Düzce Üniversitemiz, dinamik ve birikimli akademisyenleriyle üretime katkı vererek üreticiyi şevklendirmektedir. Üniversitemizin çiftçimizle,sanayicimizle,üreticilerimizle işbirliği geliştirilmelidir.

 

Düzce ovası 1. Sınıf tarım topraklarına sahiptir.Tarım topraklarının imara açılmaması,mevcut sulama sisteminin modernize edilerek sulamanın sorun olmaktan çıkarılması.Miras yolu ile parçalanan arazilerin birleştirilmesi ve üretime katılması.Planlı ekim ve ürüne destek yapılması. Düzce,denizi ,yaylası kısaca doğasıyla cennet parçasıdır.Turizm altyapısı ,tanıtımı yapılmalı ,tarihi ve doğası ile turizm merkezi haline getirilmelidir.

 

Düzce üreticileri girişimci,çalışkan ,vatansever ve erdemlidir. Üretimin önündeki engeller giderildiğinde Düzce üretimde mucizeler yaratmaya adaydır. Düzce üretim devrimine hazırdır.

 

Düzce Halkına,Türk Milletine ve Türkiye’nin bütün üreticilerine saygıyla duyurulur.

 

13.01.2020