Doğu Perinçek

Doğu Perinçek  Doğu Perinçek
Genel Başkan
Anayasa Hukuku Doktoru
dogu.perincek@vatanpartisi.org.tr
0312 231 81 11 / 0212 251 99 10
Toros Sokak No: 9 Sıhhıye - ANKARA