Doğu Perinçek: Üretim Devrimi-8 Tarım üretiminde kendine yeterli Türkiye

"Tarımda yeniden kendimize yeterli hale gelmek, Üreticilerin Millî Hükümetinin yakın hedefidir"

Köylüyü kambur ilan eden program uygulanmadan önce, Türkiye kendi ürettiğiyle karnını doyuran ve giyinen yedi ülkeden biriydi. Tarımda kendimize yeterliydik. Bugün dışardan tarım ürünü alıyoruz. Tarımda yeniden kendimize yeterli hale gelmek, Üreticilerin Millî Hükümetinin yakın hedefidir.

 

 

KÖYDE DEMOKRASİ VE HİZMET İÇİN MUHTARLIKLAR YENİDEN KURULACAK

 

AK Parti, küresel merkezlerden dayatılan Yerel Yönetim Yasasıyla aslında belediyeciliği yok etti. Belde belediyelerini kaldırarak, köy muhtarlıklarını kapatarak, köylüyü ve kasabalıyı yerel siyasetin ve hizmetin dışına sürdü. Yerel demokrasiyi ortadan kaldırdı.

 

Yerel Yönetim Yasasını değiştireceğiz. Belde belediyelerini ve köy muhtarlıklarını yeniden kuracağız. Böylece halkın günlük hayatında yaşadığı gerçek demokrasiyi inşa edeceğiz.

TARIM ÜRETİCİSİNE UCUZ MAZOT, GÜBRE, TOHUM VE KREDİ

 

Tarımda hedef, köylüyü efendi kılmak, her tür bağımlılığa son vermek, Türkiye’yi beslenme, giyim, gübre, tohum ve damızlıkta yeniden kendine yeterli bir ülke haline getirmek, üreticinin hayat düzeyini yükseltmek ve dışsatıma azamî katkı sağlamaktır. Bu amaçlarla Avrupa Birliği, IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri örgütlerin dayatmaları reddedilecek ve tarım desteklenecektir. Çiftçiye, besiciye ve balıkçıya mazot, gübre, tarım ilacı, tarım aleti, sağlıklı tohum ve damızlık gibi tarımsal üretim girdilerinin ucuz sağlanması için gerekenler planlanacak ve uygulanacaktır. Vatan Partisi, ucuz mazot için İran Hükümetiyle anlayış birliğine varmıştır.

 

Üretim yapan her çiftçinin faizsiz veya düşük faizli krediye ulaşması için tarım kredilerine ayrılan kaynaklar yeterli kılınacaktır.

 

Ziraat Bankası, çiftçiye tarımsal kredi sağlamak, tarımı ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek göreviyle yeniden yapılandırılacak ve yeterli sermayeye kavuşturulacaktır.

ÜRETİMİ ÖZENDİREN DESTEK VE TABAN FİYAT

 

Tarıma desteklerin ve kredilerin üretimi artırma amacına uygun kullanılması için gerekli önlemler alınacaktır. Dönüm başına değil, üretilen ürüne destek sağlanacaktır. Çiftçiye üretimi özendiren taban fiyat verilecektir.

 

Üreticinin alacakları, devlet ve kooperatiflerce zamanında ödenecektir.

 

Tarıma destek siyasetleri bir yıl öncesinden ilan edilecektir. Pamuk, sıvı yağ, tütün, sigara, şeker, hayvan ürünleri gibi Türkiye’de yeteri kadar üretilebilecek tarım mallarının ve besinlerin dışalımı yasaklanacak, yerli üretim özendirilecektir.

 

Tarım üreticisinin emeğinin karşılığını alması ve tüketicinin uygun fiyatlarla besine ulaşması için, kamu eliyle ve kooperatifler aracılığıyla etkin ve iyi işleyen bir pazarlama sistemi örgütlenecektir.

 

Yoksul ve orta halli köylüler, tefeci ve banka borçlarından kurtarılacak, ipotekler kaldırılacaktır.

 

Tarım işçilerinin sosyal güvenlik, sendika ve bütün demokratik hakları gerçekleştirilecektir.

 

İhtiyarlık, sakatlık veya hastalık nedeniyle toprağını işleyemeyen köylülerin, dul ve yetimlerin geçimleri, bakımları sağlanacaktır.

 

Tarımda biyoteknoloji veya benzeri yöntemlerle üretim, sadece sınırlı ve korunmuş alanlarda, devlet denetimindeki millî şirketler eliyle yapılacaktır. Tarım alanları ve ürünleri, özellikle yabancı sermayenin yol açtığı genetik kirlenmeden korunacaktır. AR-GE faaliyetleri tamamen devlet denetiminde ve devlet destekli millî sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilecektir.

VERİMLİ TARIM İÇİN EĞİTİM

 

Çiftçinin eğitimi için gerekli kurumlar oluşturulacak ve araçlar devlet tarafından sağlanacaktır.

 

 

İŞLETME ÖLÇEĞİNDE VERİMLİLİK VE KADASTRONUN HIZLA TAMAMLANMASI

 

Tarımda işletme ölçeğinin verimlilik esasına göre oluşması için, gerekli hukuki ve ekonomik önlemler alınacak, kooperatifçilik ayrıca bu amaçla desteklenecektir.

 

Köy Kanunu çerçevesinde kalan tarım ve köy arazilerinin kadastro işlemleri hızla bitirilerek, köy senetleriyle yapılan satışlar tapuya tescil edilecektir.

ORTAÇAĞ KALINTILARININ TEMİZLENMESİ İÇİN TOPRAK REFORMU

 

Köylümüzü yurdumuzun belli bölgelerinde hâlâ varlığını sürdüren toprak ağalığı, aşiret reisliği, şeyhlik, tefecilik gibi Ortaçağ kalıntısı ilişkilerden kurtarmak, topraksız köylüyü toprak sahibi yapmak ve özgürleştirmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak, ülke bütünlüğünü sağlamlaştırmak, tarım üretimini çağdaşlaştırmak, verimliliği artırmak, başta ormanlarımız ve sularımız olmak üzere doğal kaynaklarımızı korumak amacıyla toprak reformu yapılacaktır. Orta halli ve zengin köylülerin mülkiyetleri korunacaktır. Toprak reformunun uygulanmasına, kamu denetimi altında oluşturulacak Köy Meclisleri önderlik edecektir.

 

Herhangi bir hüküm veya belgeyle veya örf ve adetle aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara dayanılarak reis, bey, ağa ve şeyhlere ait olarak tanınmış, kayıtlı kayıtsız bütün taşınmazlar, hazine toprakları ve mayından temizlenen araziler, topraksız veya az topraklı köylülere bedelsiz olarak dağıtılacak ve tapuya bağlanacaktır.

 

Köy sınırları içindeki göller, sular ve meralar köylünün ortak malıdır. Devlet bu kaynakların köylüye hizmet dışında özel çıkar için kullanılmasına izin vermeyecektir.

2B ALANLARI ORMAN KÖYLÜSÜNE VE HALKA

 

6831 Sayılı Kanun’un 2b maddesi uyarınca orman niteliğini tam olarak kaybettiği kesinleşen ve orman rejiminden çıkarılan alanlar, orman köylüsüne mera, tarım ve yerleşim alanı olarak bedelsiz tahsis edilecektir. Yine bu alanlar, dışardan alınan ceviz ve badem gibi meyveler ile tıbbî-aromatik bitkiler üreten köy kalkınma kooperatiflerine; gelirin bir bölümü köy tüzel kişiliğine aktarılmak koşuluyla bedelsiz tahsis edilecektir. Üretimin geliştirilmesi için gerekli malî kaynak kooperatif ortakları ve devlet tarafından uygun oranlarda karşılanacaktır.

 

Fiilen yerleşim alanına dönüşmüş 2b alanları, köy, belde ve il tüzel kişiliklerine ayrılacaktır. Bunun için toplu yerleşim yeri kavramının bilimsel tanımı yapılacak; sel, taşkın, su baskını, deprem, heyelan ve sağlıksız yaşama koşullarını kaldırmaya yönelik imar planları yapılacaktır.Orman niteliğinin kaybına, orman alanlarının daralmasına ve yeni 2b alanlarının oluşmasına engel olacak önlemler alınacaktır.İşgal, haksız yapılanma ve tahsisler kamulaştırılacak ve kaldırılacaktır.Devlet ormanlarının yönetimi ve işletilmesi ekosistem işlevleri itibariyle devlet tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Dağ ve orman köylerinin çok amaçlı kooperatifler yolluyla kalkındırılmasına özel önem verilecektir.

 

 

YABANCIYA TOPRAK SATIŞI YASAKLANACAK

 

Yabancıya toprak satışını serbest bırakan kanun kaldırılacaktır.

 

 

TARIMDA KOOPERATİFLEŞME VE KAMU HİZMETİNİN ÖRGÜTLENMESİ

 

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun yeniden düzenlenerek, Devletin tarım kooperatiflerini ve çiftçi örgütlerini desteklemesini engelleyen hükümler derhal kaldırılacak, kooperatifleşme özendirilecektir. Kooperatiflere ilişkin bütün düzenlemeler, tek bir yasada toplanacak ve basitleştirilecektir.

 

Toprakların islahı, erozyonun önlenmesi, yeni tarım alanlarının açılması, dağların zeytin ve meyve ağaçlarıyla şenlendirilmesi, teraslama, sulama kanalları ve bentler yapılması, hayvancılığın islahı, balıkçılığın modernleştirilmesi, ormanların ve doğanın korunması gibi verimi artıracak ve tarımı geliştirecek önlemlerin elbirliğiyle ve imece yöntemleriyle başarılması için, özellikle üretim kooperatiflerine gerekli makine, araç, traktör, tarım ilacı, gübre, yem, tohumluk ve kredi sağlanacaktır.

 

Sulama, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerinin tamamlanması devletin görevidir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bu amaçla yeterli araçlarla donatılarak tarımın hizmetine koşulacaktır.

 

Tarımsal kamu yönetimi yeniden yapılandırılacak, Zirai Mücadele, Toprak-Su, Gıda İşleri, Veteriner İşleri, Ziraat İşleri Genel Müdürlükleri, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Et Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel, TŞFAŞ, Yem Sanayii gibi kapatılan veya özelleştirilen kurumlar, çiftçiye hizmet anlayışıyla yeniden örgütlenecek, tarım üreticisi piyasada ezilmekten kurtarılacaktır.

 

Atatürk’ün çiftlikleri, Zirai Kombinalar, Devlet Üretme Çiftlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü (TAGEM) gibi tarımın kalkınmasında önemli görevler yapmış kurumların tecrübe ve birikimleri ışığında, değişen şartlara uygun görev tanımları geliştirilecek ve kurumlaşmalara gidilecektir. Örneğin çiftçinin elindeki makinelerin verimli kulanılması, atıl makine kapasitesini kazanmak ve makine için ayrılan sermayeyi daha elverişli teknolojye ve özel makinelere yönlendirmek için Makine Kullanım Birlikleri veya Makine Parkları kurulmasına önderlik edilecektir. Kooperatiflerin üreticilere yem tedarikinde karşılaştıkları teknik ve ekonomik sorunları denetim, yönlendirme ve destek yoluyla çözmek için gerekli örgütlenmeye gidilecektir.

 

Teknik, mali, idari sorunlarla boğuşan Köy Kalkınma Kooperatiflerinin, bucak temelinde ögütlenen ve belirli bir malî ve teknik birikimi olan Tarım Kredi Kooperatifleri ile işbirliği yapması sağlanacaktır. Böylece çiftçiye girdi sağlama, ürün pazarlama ve desteklerin dağıtımında kolaylık ve kazanç getirilecektir.