Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek'ten HDP açıklaması

"Cumhurbaşkanı seçilince Bakanlar Kurulu Kararıyla ve Adalet Bakanlığı istemiyle HDP’nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığına talepte bulunacağız"

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün İstanbul’da Taksim Gönen Hotel’de, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu toplantısında bir basın toplantısı yaptı. Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçilince, HDP’nin kapatılması için, Bakanlar Kurulu kararıyla ve Adalet Bakanlığı’nın istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulunacağını açıkladı. Perinçek, özetle şunları belirtti:

 

 

HDP PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YASAL ORGANIDIR


HDP, terör örgütü PKK’ya bağlıdır, PKK talimatıyla hareket etmektedir. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere yöneticilerinin ve örgütlerinin bu gerçeği ortaya koyan sayısız açıklamaları yanında faaliyetleri bu konuda kesin kanıt değerindedir.


Bugün Türkiye’de hukuk varsa, Anayasa’nın 68. Maddesi ve Siyasî Partiler Kanunu’nun 81, 82 ve 83 maddesi uyarınca, HDP’nin kapatılması gerekir. Hukuka bağlılığın ve hukuk devletinin gereği budur. Konunun Türkiye’deki ilk uzmanı olarak bunu belirtiyorum. 1968 yılında Ankara Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan Türkiye’de Siyasî Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi başlıklı kitabım, Anayasa Mahkemesi’nin ve Yargıtay Başsavcılığının başvuru kaynağıdır. 

 

 

MEHMETÇİĞE KURŞUN SIKMA ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR


HDP, Mehmetçiğe kurşun sıkan, Güneydoğu kentlerimizde hendek kazan, halktan haraç toplayan, “Özerk Kürdistan Kongreleri” yapan faaliyetin bir parçasıdır.


Türkiye’de vatanı bölme, milleti etnik temelde parçalara ayırma, Türkiye toprakları üzerinde ayrı bir devlet kurma özgürlüğü yoktur. Bu amaçla faaliyet özgürlüğü de yoktur.


Mehmetçiğimize ve polisimize kurşun sıkma, vatan toprağında terör amacıyla hendek kazma, mayın döşeme özgürlüğü de yoktur.


        
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YI
HDP ÜZERİNDEN YASALLAŞTIRMA ÇABALARI


Bu durumda Anayasanın ve Siyasî Partiler Kanunu’nun tanımladığı kapatma nedeni bütün unsurlarıyla oluşmuş bulunmaktadır. Ne var ki, Yargıtay Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi katında kapatma davası açmamakta ve sorumluluğunu yerine getirmemektedir.


Dahası PKK’nın yasal kolu olan HDP’ye devlet bütçesinden yalnız bu yıl 90 milyon TL verilmiştir.


ABD merkezli  Atlantik sistemi, Türkiye’ye PKK’nın yasallaştırılmasını dayatmaktadır. HDP, bu dayatmanın aracıdır.


Bazı siyasal partiler, HDP’yi açıkça desteklemekte, HDP’nin hapiste bulunan liderlerini ziyaret etmekte ve özetle PKK’yı kurtarmak ve hatta hükümet ortağı yapmak için yoğun bir faaliyet yürütmektedir.

 

 

BAKANLAR KURULUNUN KARARI VE
ADALET BAKANLIĞININ İSTEMİYLE
KAPATMA TALEBİNDE BULUNMAK


Bu koşullarda, buradan ilan ediyoruz:


Cumhurbaşkanlığı seçilince, Siyasî Partiler Kanunu’nun 100. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararıyla ve Adalet Bakanlığı istemiyle Yargıtay Başsavcılığına başvuruda bulunacak ve HDP’nin kapatılması için dava açılmasını talep edeceğiz. Bu konudaki talepnamemiz hazırdır.


Hukuk devletinde hukukun uygulanması konusunda tereddüt ve ihmal olamaz.


Hukuk devletini inşa edeceğiz.


Bölücü teröre ve yasal uzantılarına örgütlenme, siyasal örgütlenme ve faaliyet izni vermeyeceğiz.


Unutmayalım: PKK, kendisine tanınan yasal faaliyet olanaklarından yararlanarak güç toplamış ve terör eylemleri yapmıştır.


PKK, ABD’nin ve İsrail’in emperyalist ve Siyonist emellerinin hizmetindedir. ABD tarafından silahlandırılmakta, eğitilmekte ve yönetilmektedir.


HDP’nin kapatılması, hukukun gereği olmanın ötesinde, vatanseverliğin, bağımsızlığın, ülkede barışın ve huzurun gereğidir.


        
İLGİLİ ANAYASAL VE YASAL HÜKÜMLER

 

Anayasadaki Hükümler
 
MADDE 68 – (Değişik: 23.7.1995-4121/6 md.) Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 
Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
 
Siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.
 
Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.
 
Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasî partilere üye olamazlar.
 
Yükseköğretim elemanlarının siyasî partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu elemanların, siyasî partilerin merkez organları dışında kalan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yükseköğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler.
 
Yükseköğretim öğrencilerinin siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
 
Siyasî partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir.


 
Siyasî Partiler Yasasındaki Hükümler
        
Madde 81 – Siyasi partiler:


a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler.


b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar.


c) Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçe'den başka dil kullanamazlar; Türkçe'den başka dillerde yazılmış pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve görüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlarının kanunla yasaklanmış diller dışındaki yabancı bir dile çevrilmesi mümkündür.

 

Bölgecilik ve ırkçılık yasağı:
Madde 82 – Siyasi partiler, bölünmez bir bütün olan ülkede, bölgecilik veya ırkçılık amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar.

 

Eşitlik ilkesinin korunması:
Madde 83 – Siyasi partiler, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç güdemez ve faaliyette bulunamazlar.
 
Madde 100 – (Değişik birinci fıkra: 2/1/2003-4778/10 md.)  Anayasada yazılı nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir siyasî partinin kapatılması davasının açılması;


a) Re’sen,


b) Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanının istemiyle,


c) Bir siyasî partinin istemi üzerine,


Olur.


Ancak, bir siyasi partinin Cumhuriyet Başsavcılığından dava açılmasını isteyebilmesi için, bu partinin son milletvekili genel seçimlerine katılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması, ilk büyük kongresini yapmış olması, partinin merkez karar ve yönetim kurulunun üye tamsayısının salt  çoğunluğunun oyu ile dava açılmasının istenmesi yolunda karar alınmış bulunması ve istemin parti adına parti genel başkanı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak yapılmış olması gerekir.

 

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanının veya partinin yazılı isteminde yeterli delil bulunduğu kanısına varırsa davayı açar. Yeterli delil bulunmadığı kanısına varırsa dava açmayacağını istemde bulunan Adalet Bakanına veya siyasi parti genel başkanlığına yazı ile bildirir.

 

Adalet Bakanının veya siyasi partinin, Cumhuriyet Başsavcılığının bildirimi üzerine, bu bildirimin tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde Siyasi Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kuruluna yazı ile itirazda bulunma hakkı vardır.

 

Kurul, itirazı ivedilikle en geç otuz gün içinde inceler; itirazı haklı görmezse dava açılmaz; haklı görürse, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine dava açmakla yükümlüdür.

 

Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler milletvekili genel seçimiyle, bu seçimin yenilenmesine veya milletvekili ara seçimlerine dair verilen kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak oy verme gününün ertesi gününe kadar geçecek süre içinde uygulanamaz.
            
Madde:101 – (Değişik: 12/8/1999 - 4445/16 md.)

 


Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma kararı;


a) Bir siyasi partinin tüzük ve programının Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olması, sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlaması, suç işlenmesini teşvik etmesi,

 

b) Bir siyasi partinin, Anayasanın 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı eylemlerin işlendiği odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespiti,

 

c) Bir siyasi partinin, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alması,
             Hallerinde verilir.